اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3763

شناسه ملی: 10420237137

تاریخ ثبت: 1382/07/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: استان خوزستان شهرستان بندرماهشهر بخش بندر امام خمینی شهر بندرامام خمینی منطقه ویژه اقتصادی خیابان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خیابان مجتمع بندری پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 6356178881

تاریخ تاسیس: 1382/07/08

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: حمل و نقل درون شهری و اجاره ماشین آلات سبک و سنگین در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی بندرماهشهر به آدرس: استان خوزستان شهرستان بندرماهشهر بخش بندر امام خمینی شهر بندرامام خمینی منطقه ویژه اقتصادی خیابان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خیابان مجتمع بندری پلاک 0 طبقه همکف کدپستی 635617XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980909XXXX28435 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/87 شرکت شاهین باربندر ( با مسیولیت محدود) که ضمیمه نامه شماره 400 ص 14 مورخ 18/1/88 معاونت دریایی و بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان در تاریخ 19/1/88 به این اداره واصل گردید: به موضوع شرکت بارشماری اضافه و ماده دو اساسنامه اصلاح گردید. مراتب در تاریخ 26/1/88 ذیل شماره 3763 به ثبت رسید. اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/03/25:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/3/85 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/3/85 شرکت شاهین بار بندر (مسیولیت محدود) و مدارک مربوط که کلاً ضمیمه نامه شماره 5061 ص مورخ 17/3/85 اداره امور شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی در تاریخ 24/3/85 به این اداره واصل گردیده و تغییرات شرکت مزبور به شرح ذیل می باشد: برابر سند قطعی شماره 2351 مورخ 4/3/85 تنظیمی دفترخانه 122 بندر امام خمینی آقای میرزا ولی فلاحی کلیه 10 % سهم الشرکه خود معادل 000/100 ریال را به آقای علی حسینی واگذار و از شرکت خارج و هیچگونه حق و حقوقی در شرکت ندارد. 1 - آقای علی حسینی مدیر عامل جدید به جای آقای میرزا ولی فلاحی برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- برات- قراردادها- عقود اسلامی- اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا رییس هییت مدیره محمود ازهاری مهر شرکت معتبر می باشد. مراتب در تاریخ 25/3/85 ذیل ثبت 3763 به ثبت رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/07/13:

شرکت فوق در تاریخ 8/7/82 تحت شماره 3763 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای مربوط به تخلیه و بارگیری و خدمات فنی 2 - مرکز اصلی شرکت: بندر امام خمینی(ره)‚ سیصددستگاه کوچه 16 اتاق 8/3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که صددرصد آن نقدا برابر گواهی 484/60090/57 مورخه 7/7/82 بانک تجارت شعبه بازار بندر امام خمینی(ره) به حسابجاری 70956/60090 واریز شده است. 4 - مدیران شرکت: آقایان محمود ازهاری به سمت رییس هییت مدیره‚ میرزاولی فلاحی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره‚ علی نظری به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‚ سفته‚ برات‚ قراردادها‚ عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره آقای محمود ازهاری و مهر شرکت و اوراق عادی با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک ماهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی