اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1741

شناسه ملی: 14008888151

تاریخ ثبت: 1398/10/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/10/11

آدرس: استان یزد شهرستان میبد بخش مرکزی شهر میبد محله بیده کوچه کسنویه بن بست کسنویه پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 8961668137

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/11:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/11:

تاسیس شرکت سهامی خاص تولید کاغذ کرشمه میبد درتاریخ 11/10/1398 به شماره ثبت 1741 به شناسه ملی 140088XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تولید کاغذ و صنایع کاغذی، تولید کاغذ از کربنات کلسیم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد، شهرستان میبد، بخش مرکزی، شهر میبد، محله بیده، کوچه (کسنویه)، بن بست (کسنویه)، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 896166XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 10000 سهم 10000 ریالی تعداد 10000 سهم آن بانام عادی مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 24201480 مورخ 26/09/1398 نزد بانک صادرات ایران شعبه مهرجرد با کد 2014 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای محمدحسین برزگری خانقاه به شماره ملی 448928XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای کاظم کارگر بیده به شماره ملی 448966XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم سمیره برزگری خانقاه به شماره ملی 448977XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی برزگری خانقاه به شماره ملی 448928XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابوالحسن گلشن مهرجردی به شماره ملی 448940XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 981011XXXX07824 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی