اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 213712

شناسه ملی: 10102551211

تاریخ ثبت: 1382/10/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سعدی جنوبی کوچه شهید محمد سادات خوانساری خیابان سعدی جنوبی پلاک 323 مجتمع تجاری سعدی طبقه دوم واحد 204

کد پستی: 1143713386

تاریخ تاسیس: 1382/10/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1399/05/29:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1399/05/29:

9,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/06:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/08:

6,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/13:

آگهی تغییرات شرکت صنایع برق فرزیان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 213712 و شناسه ملی 101025XXXX1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حشمت اله مروتی با دریافت مبلغ 1/000/000 ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از 4/000/000 ریال به مبلغ 3/000/000 ریال کاهش داد. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 10/000/000 ریال به مبلغ 9/000/000 ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد . اسامی شرکا ا پس از کاهش سرمایه و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد. آقای علی مروتی دارنده 4/000/000 ریال سهم الشرکه آقای حشمت اله مروتی دارنده 3/000/000 ریال سهم الشرکه . آقای احسان مروتی دارنده 2/000/000 ریال سهم الشرکه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/13:

آگهی تغییرات شرکت صنایع برق فرزیان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 213712 و شناسه ملی 101025XXXX1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احسان مروتی با پرداخت 1/000/000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 2/000/000 ریال به 3/000/000 ریال افزایش داد. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 9/000/000 ریال به 10/000/000 ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد. آقای علی مروتی ک م 007409XXXX دارنده 4/000/000 ریال سهم الشرکه . آقای حشمت اله مروتی ک م 484915XXXX دارنده 3/000/000 ریال سهم الشرکه آقای احسان مروتی ک م 008353XXXX دارنده 3/000/000 ریال سهم الشرکه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس:استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ سعدی جنوبی ـ کوچه شهید محمد سادات خوانساری ـ خیابان سعدی جنوبی ـ پلاک 323 مجتمع تجاری سعدی ـ طبقه دوم ـ واحد 204 کدپستی 114371XXXX تغییر یافت. پ 970229XXXX88896 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان مروتی به شماره ملی 008353XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/2 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. علی مروتی به شماره ملی 007409XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/2 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/4 ریال افزایش داد. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به قرار ذیل میباشد: آقایان حشمت اله مروتی به شماره ملی 484915XXXX میزان سهم الشرکه به مبلغ 000/000/4 ریال، علی مروتی به شماره ملی 007409XXXX میزان سهم الشرکه به مبلغ 000/000/4 ریال و احسان مروتی به شماره ملی 008353XXXX میزان سهم الشرکه به مبلغ 000/000/2 ریال. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/6 ریال به 000/000/10 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1744817 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 8/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی گنجعلی 393251XXXX با دریافت مبلغ 000/000/4 ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شدند بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/6 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در نتیجه شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه بقرار ذیل: حشمت اله مروتی 484915XXXX به مبلغ 000/000/4 ریال و علی مروتی 007409XXXX به مبلغ 000/000/2 ریال میباشد. آدرس شرکت به شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نخلستان خ گلشید 1 پ 16 ک.پ 183417XXXX منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ماده 18 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اعضا هییت مدیره بمدت نامحدود بقرار ذیل: علی مروتی 007409XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حشمت اله مروتی 484915XXXX به سمت عضو و مدیر عامل و احسان مروتی (خارج از شرکا 008323XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و اوراق عادی و اداری بامضا مدیر عامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. پ 1706483 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریح 1/10/82 تحت شماره 213712 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیرجهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ساخت و تولید تابلوهای برق فشارضعیف ومتوسط - خرید و فروش لوازم برق صنعتی وتابلو - نصب و راه اندازی و نگهداری تابلوهای برق - واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز - شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی. 2 - مرکزاصلی شرکت: تهران شهرک غرب - فاز 4 - خ زرافشان - روبروی خ 5 پلاک 35/3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 10 ریال. 4 - مدیران شرکت: آقای حشمت الله مروتی به سمت مدیر عامل آقای مجتبی گنجعلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی مروتی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری باامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی