اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 381539

شناسه ملی: 10320321356

تاریخ ثبت: 1389/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: تهران سعادت آباد خیابان دشت بهشت کوچه سوم پلاک 5 مجتمع مسکونی دانیتا طبقه همکف

کد پستی: 1998679783

تاریخ تاسیس: 1389/05/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/18:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/25:

200,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان دشت بهشت ـ کوچه سوم ـ پلاک 5 ـ مجتمع مسکونی دانیتا ـ طبقه همکف ـ کدپستی 199867XXXX وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. موضوع شرکت عبارت است از: امور تولیدی برای تولید انواع سنگ مصنوعی، قطعات پلی استایرن و انواع چسب خشک و ملات خشک و صفحات سیمانی الیافی و کلیه مصالح و لوازم و تجهیزات ساختمانی همچنین ساخت، تهیه و نصب تجهیزات، راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه های مولد برق و حرارت، خرید و فروش و واردات و صادرات برق و تجهیزات و دستگاه های مربوط به نیروگاه ها شامل تهیه و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالا های مجاز بازرگانی ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور در امور فوق و شرکت در مزایدات و مناقضات بخشهای دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مو سسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و هر گونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فوق الذکر در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ 960127XXXX03270 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای نعیم سعد به شماره ملی 181889XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم مهراندخت صداقت به شماره 003482XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای دانیال سعد به شماره 001068XXXX و خانم آناهیتا سعد به شماره 001646XXXX به سمت اعضای هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960127XXXX59701 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعیم سعد به شماره ملی 181889XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره خانم مهراندخت صداقت به شماره ملی 003482XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای دانیال سعد به شماره ملی 001068XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره خانم آناهیتا سعد به شماره ملی 001646XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره تا تاریخ 22/12/1397 انتخاب گردیدند ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 94 به تصویب رسیدآقای علی حیدری مقدم به شماره کد ملی 006834XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سامان قویدل عسگری به شماره ملی 175354XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ 960127XXXX92315 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نعیم سعد به شماره ملی 181889XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای سیامک جمشیدی به شماره ملی 005087XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای دانیال سعد به شماره ملی 001068XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم آناهیتا سعد به شماره ملی 001646XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950125XXXX59498 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ی حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی 101004XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی حیدری مقدم به شماره ملی 006834XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای نعیم سعد شماره ملی 181889XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای سیامک جمشیدی شماره ملی 005087XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای دانیال سعد شماره ملی 001068XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و خانم آناهیتا سعد شماره ملی 001646XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950125XXXX10107 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/7/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای نعیم سعد به شماره ملی 181889XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای منصور انصاری به شماره ملی 407213XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیامک جمشیدی به شماره ملی 005087XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای دانیال سعد به شماره ملی 001068XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای نعیم سعد به شماره ملی 181889XXXX بسمت مدیرعامل. 3 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ سعادت آباد بلوار 24 متری سعادت آباد خیابان سوم غربی پلاک 5 واحد آ کدپستی 199867XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 4 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادهای تعهدآور و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 22/9/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/7/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/000/50 ریال منقسم به پنجاه هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/000/1 ریال که تماماً از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. در تاریخ 22/9/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 17/7/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ آقای علی حیدری مقدم به شماره ملی 006834XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا صالحی به شماره ملی 005703XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/7/92 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور انصاری به شماره ملی 407213XXXX و آقای سیامک جمشیدی به شماره ملی 005087XXXX و آقای دانیال سعد به شماره ملی 001068XXXX و آقای نعیم سعد به شماره ملی 181889XXXX تا تاریخ 17/7/92 . در تاریخ 22/9/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/5/1389 تحت شماره 381539 و شناسه ملی 103203XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/5/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: امور تولیدی و صنعتی جهت احداث کارخانجات تولیدی برای تولید انواع سنگ مصنوعی قطعات پلی استایرن و قطعات پلاستیکی و انواع چسب خشک و ملات خشک و کلیه مصالح و لوازم و تجهیزات ساختمانی تهیه و توزیع و خرید و فروش و صادرات در امور فوق شامل واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها استفاده از وام و اعتبارات ارزی و ریالی گشایش اعتبارات اسنادی از کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فوق الذکر. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران سعادت آباد بلوار 24 متری سعات آباد خ 3 غربی پلاک 5 واحد 11 کدپستی 199867XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال منقسم به دو هزار سهم 000/100 ریالی که تعداد دو هزارسهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/70 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 548 مورخ 11/5/1389 نزد بانک ملی شعبه کوی بیمه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای سیدمحمدهادی هاشمی نظری فرد به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای منصور انصاری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سیامک جمشیدی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای دانیال سعد به سمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای نعیم سعد به سمت عضو هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای نعیم سعد به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای تعهدآور با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و یا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم سحرناز پیردهقان به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم ساناز پیردهقان به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی