اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1927

شناسه ملی: 10840103890

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

488,503,000 ریال

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/08/1397 و بر طبق نامه شماره 3436/8 , 207 مورخ 11/11/97 اداره کل امور عشایر جنوب استان کرمان 1 ـ صورتهای مالی سال 1396 به تصویب رسید . 2 ـ اعضا اصلی و علی البدل هییت مدیره به شرح ذیل به مدت سه سال انتخاب گردیدند: آقای ناصر گروهی ساردو به شماره ملی 303010XXXX ـ آقای غلامعباس علیدادی سلیمانی به شماره ملی 303091XXXX ـ آقای موسی بامری به شماره ملی 359035XXXX اعضای اصلی و آقای رضا خواجه سر خوییه به شماره ملی 303115XXXX به عنوان عضو علی البدل 3 ـ آقای اسماعیل بلوچ شهریاری به شماره ملی 303165XXXX به سمت بازرس اصلی اتحادیه به مدت یکسال انتخاب گردید. ش 971225XXXX18615 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/08/1397 و بر طبق نامه شماره 3436/8 , 207 مورخ 11/11/97 اداره کل امور عشایر جنوب استان کرمان 1 ـ آقای موسی بامری به شماره ملی 359035XXXX به سمت رییس وآقای غلامعباس علیدادی سلیمانی به شماره ملی 303091XXXX به سمت نایب رییس وآقای ناصر گروهی ساردو به شماره ملی 303010XXXX به سمت منشی هییت مدیره ـ آقای مهدی گرویی ساردو به شماره ملی 303090XXXX به سمت مدیرعامل اتحادیه 2 ـ کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته وبرات واوراق بهادار با امضای آقای / خانم مهدی گرویی ساردو (مدیرعامل) وآقای / خانم موسی بامری رییس هییت مدیره (با ذکر سمت) وآقای / خانم غلامعباس علیدادی سلیمانی نایب رییس هییت مدیره (با ذکر سمت) ومهر اتحادیه دارای اعتبار است واسناد عادی ونامه ها با امضای مهدی گرویی ساردو مدیرعامل (با ذکر سمت) ومهر اتحادیه معتبر خواهد بود. ش 971225XXXX16142 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/09/1395 منضم به نامه شماره 1492/8/207/95 ـ 7/10/95 اداره کل امور عشایر جنوب استان کرمان: ـ آقای اسمعیل بلوچ شهریاری به شماره ملی 303165XXXX به نمایندگی از تعاونی عشایری عنبر آباد به شناسه ملی 106300XXXX5 وشماره ثبت 1384 به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ صورتهای مالی سال 94 مورد تصویب واقع گردید. ش 951110XXXX55133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/08/1394 ـ اسماعیل بلوچ شهریاری به کد ملی 303165XXXX برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ صورتهای مالی سال 94 قرایت و تصویب گردید. ـ سرمایه اتحادیه از مبلغ 430000000 ریال به 488503000 ریال به تعداد 488503 سهم مربوط به 8 شرکت تعاونی تابعه افزایش یافت. ـ آقایان ناصر گرویی ساردو به عنوان منشی هییت مدیره به نمایندگی از شرکت جیرفت به مدت 2 سال و اسماعیل بلوچ شهریاری به نمایندگی شرکت عنبراباد به عنوان بازرس به مدت 1 سال انتخاب گردید. ش 941107XXXX24436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/20:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 7/8/93 و تاییدیه شماره 1640/8/207 مورخه 10/8/93 مدیر امور عشایری جنوب کرمان تغییراتی در شرکت فوق بوجود آمده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ بازرسان: اسماعیل بلوچ شهریاری با کد ملی 303165XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی عشایری عنبر آباد به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 2 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: موسی بامری با کد ملی 359035XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی عشایری زهکلوت بسمت رییس هییت مدیره، غلامعباس علیدادی سلیمانی با کد ملی 303091XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی عشایری کهنوج بسمت نایب رییس هییت مدیره، غلامرضا مشایخی با کد ملی 303051XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی عشایری جیرفت بسمت منشی هییت مدیره، شجاع خواجه با کد ملی 303115XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی عشایری اسفندقه بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها، اوراق و اسناد مالی، بانکی و تعهدآور با امضا مدیر عامل به انضمام یکی از دو امضا رییس یا نایب رییس هییت مدیره و مهر اتحادیه و سایر مکاتبات با امضا مدیر عامل و مهر اتحادیه اعتبار دارند. 3 ـ صورتهای مالی سال 1392 به اتفاق آرا بتصویب مجمع رسید. 4 ـ بودجه عملیاتی سال 1393 که توسط هییت مدیره تهیه گردید در جلسه مجمع بتصویب رسید. ش 601550XXXX111489XXXX مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق مورخه 27/6/91 و تاییدیه شماره 1801 ـ 8/207 مورخه 6/8/91 مدیر امور عشایر جنوب کرمان تصمیماتی در اتحادیه اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 ـ بازرس: اسماعیل بلوچ شهریاری به نمایندگی از شرکت عشایری عنبرآباد بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 ـ صورت مالی سال 1390 باتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. 3 ـ بودجه پیشنهادی هییت مدیره باتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. 4 ـ موسسه حسابرسی صداقت جهت حسابرسی سال 1391 اتحادیه برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 26/9/90 و تاییدیه شماره 1924 ـ 8/207 مورخه 26/9/90 مدیر امور عشایر جنوب کرمان تصمیماتی در اتحادیه فوق بوجود آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ نام شرکت: از اتحادیه تعاونیهای عشایری منطقه جیرفت و کهنوج به اتحادیه شرکت های تعاونی عشایری کشاورزی منطقه جنوب استان کرمان تغییر یافت در نتیجه ماده 1 اساسنامه اصلاح گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/18:

الف: باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 6/7/89 و تاییدیه شماره 1542 8/207 مورخه 8/7/89 مدیر امور عشایر جنوب استان کرمان تغییرات ی در اتحادیه بوجود آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 بازرسان: غلامعباس علیدادی به نمایندگی شرکت عشایر کهنوج به سمت بازرس اصلی، جمال الدین کمالی پور به نمایندگی شرکت عشایری اسفندقه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 مقرر گردید اشکالات مالی 88 در سال 89 مطابق نمونه از سوی امور تعاونیها سازمان امور عشایری اجرا گردد و ترازنامه و صورت مالی برابر اسناد تهیه اقدام شود. 3 پیشنهاد سود ویژه سال 1388 از سوی حسابرسی بشرح ذیل تقسیم گردد اول 20 % سود ویژه ذخیره قانونی دوم 3 % سهم آموزشی و توسعه سوم ذخیره اختیاری چهارم 5/3 نسبت سرمایه اول دوره اعضا پنجم 7 % پاداش هییت مدیره و بازرس و کارکنان اتحادیه ششم مازاد برگشتی سب معاملات شرکتها 4 مقرر گردید از تاریخ 1/7/89 حساب کارمزد با نرخ 12 % بر اساس بدهکاری طلب کاری شرکتها در جاههای پایین اعمال گردد. 5 سرمایه گذاری در کلیه طرحها و فروشگاهها عرضه مستقیم با هماهنگی دستگاه ناظر اقدام گردد. ب: برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 26/5/90 و تاییدیه شماره 1361 8/207 مورخه 12/7/90 مدیر امور عشایر جنوب کرمان تغییرات ی در شرکت فوق الذکر بوجود آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 بازرسان: آقای اسماعیل بلوچ شهریاری به نمایندگی از شرکت تعاونی عنبرآباد به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 برابر صورت جلسه مورخه 26/5/90 آقای غلامعباس علیدادی سلیمانی به نمایندگی از شرکت تعاونی عشایری کهنوج به سمت رییس هییت مدیره، موسی بامری به نمایندگی شرکت تعاونی زهکلوت به سمت نایب رییس هییت مدیره، غلامرضا مشایخی به نمایندگی از شرکت تعاونی تولید مصرف عشایر جیرفت به سمت منشی هییت مدیره شجاع خواجه به نمایندگی از شرکت تعاونی عشایری اسفندقه به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 3 آقای محمد خواجویی مقدم از سمت خود استعفا نمودند و بجای نامبرده مهدی گروهی به سمت مدیر عامل جدید اتحادیه برای مابقی تصدی مدیر عامل اسبق انتخاب شدند. 4 صورت مالی اتحادیه به اتفاق آرا بتصویب مجمع رسید منتهی به سال 29/12/89 5 به هییت مدیره اختیار شد نسبت به فروش و تبدیل داراییهای غیر منقول اتحادیه هماهنگی با دستگاه ناظر اقدام گردد. 6 برنامه و بودجه اتحادیه به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت. 7 در خصوص شرکتهای غیر فعال مقرر شد هییت مدیره با دستگاه ناظر تصمیم گیری و ارایه نمایید. 8 روزنامه گلدشت جهت درج آگهی انتخاب شد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 17/4/88 و تاییدیه شماره 81023/207 - 23/4/88 مدیر عشایری منطقه جیرفت و کهنوج تصمیماتی در اتحادیه گرفته شد که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - آقای غلامعباس علیدادی به نمایندگی شرکت تعاونی عشایری کهنوج به سمت بازرس اصلی، رحمت قزلباش به نمایندگی از شرکت تعاونی عشایر اسفندقه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی