اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1698

شناسه ملی: 10760210420

تاریخ ثبت: 1388/07/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/04

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/21:

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل باربری نوبخت ساری سهامی خاص به شماره ثبت 1698 و شناسه ملی 107602XXXX0 بموجب نامه شماره 34854/16 مورخ 02/05/1399 اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای شهرستان ساری و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :الف ) اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:آقای ذکریا رضایی کردخیلی به شماره ملی 209296XXXX1 و آقای حسن نوبخت به شماره ملی 582907XXXX و خانم فلورا نوبخت به شماره ملی 209365XXXX ب ) آقای محمد مهدیان ماهفروزی به شماره ملی 209298XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی برزگر به شماره ملی 209019XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ج ) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. چ ) ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 29/12/98 مورد تصویب قرار گرفت.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/21:

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل باربری نوبخت ساری سهامی خاص به شماره ثبت 1698 و شناسه ملی 107602XXXX0 بموجب نامه شماره 34854/16 مورخ 02/05/1399 اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای شهرستان ساری و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف) سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل : 1 -آقای ذکریا رضایی کردخیلی به شماره ملی 209296XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 -آقای حسن نوبخت به شماره ملی 582907XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 3 -خانم فلورا نوبخت به شماره ملی 093656205 به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبل چک ,سفته,بروات,قراردادها و عقود اسلامی با امضاثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت و در غیاب رییس با امضانایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های عادی و اداری با امضامنفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1398 و مجوز شماره 44803/16 مورخ 30/05/1398 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. ـ 2 آقای محمد مهدیان ماهفروزی به شماره ملی 209298XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی برزگر به شماره ملی 209019XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رونوشت به: رییس محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ساری عطف به نامه شماره 44803/16 مورخ 30/05/1398 جهت اطلاع. ش 980609XXXX38582 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1397 و مجوز شماره 48458/16 مورخ 07/07/1397 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 بندهای 1 و 3 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 15 و 18 و 19 و 20 و 22 و 25 از ماده 14 اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: انجام کلیه امور تجاری شرکت ـ انعقاد انواع و اقسام قراردادها و وصول و دریافت وجه و هر نوع مطالبات و پرداخت وجوه ـ تنظیم مفاصا و تصفیه حسابها ـ شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسایل مربوط به شرکت ـ ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش با داوران مزبور، اقامه دعاوی و دفاع از دعاوی و تعیین وکیل به این منظور ـ تنظیم بودجه شرکت ـ انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هرگونه مناقصه و مزایده ـ انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن ـ اعطا و قبول ضمانت ـ امضا چکها و دریافت وجوه ـ صدور بروات و حوالجات ـ مبادرت به ظهرنویسی و تضمینات تجاری ـ نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با حق تعیین حقوق و حق الزحمه حق الوکاله و پاداش آنها ـ تفویض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی. ش 970715XXXX96449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1397 و مجوز شماره 48458/16 مورخ 07/07/1397 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب رسید. ـ 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/04/1399 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ذکریا رضایی کردخیلی به شماره ملی 209296XXXX و آقای حسن نوبخت به شماره ملی 582907XXXX و خانم فلورا نوبخت به شماره ملی 209365XXXX تا تاریخ 28/04/1399 . ـ 3 آقای رمضانعلی صیدانلو به شماره ملی 579971XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد مهدیان ماهفروزی به شماره ملی 209298XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 4 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970715XXXX31768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/1397 و مجوز شماره 48458/16 مورخ 07/07/1397 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 28/04/1399 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ذکریا رضایی کردخیلی به شماره ملی 209296XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فلورا نوبخت به شماره ملی 209365XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن نوبخت به شماره ملی 582907XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسن نوبخت به شماره ملی 582907XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت آقای حسن نوبخت (مدیرعامل) و آقای ذکریا رضایی کردخیلی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای خانم فلورا نوبخت (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد آقای حسن نوبخت (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970715XXXX56908 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/10/1395 و مجوز شماره 2/2778/16 مورخ 16/10/1395 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 05/10/1397 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ذکریا رضایی کردخیلی به شماره ملی 209296XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فریده نوبخت به شماره ملی 208012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن نوبخت به شماره ملی 582907XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای حسن نوبخت به شماره ملی 582907XXXX به سمت مدیرعامل. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای ثابت آقای حسن نوبخت (مدیرعامل) و آقای ذکریا رضایی کردخیلی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای خانم فریده نوبخت (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد آقای حسن نوبخت (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970416XXXX05264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/10/1395 و مجوز شماره 2/2778/16 مورخ 16/10/1395 اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ساری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 05/10/1397 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن نوبخت به شماره ملی 582907XXXX و آقای ذکریا رضایی کردخیلی به شماره ملی 209296XXXX و خانم فریده نوبخت به شماره ملی 208012XXXX تا تاریخ 05/10/1397 . ـ 2 آقای مهدی برزگر به شماره ملی 209019XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد مهدیان ماهفروزی به شماره ملی 209298XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970416XXXX04710 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضای هییت مدیره تا تاریخ 20/04/1395 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن نوبخت به شماره ملی 582907XXXX و آقای ذکریا رضایی کردخیلی به شماره ملی 209296XXXX و خانم فریده نوبخت به شماره ملی 208012XXXX و خانم فلورا نوبخت به شماره ملی 209365XXXX و آقای حسین رضایی کردخیلی به شماره ملی 209307XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ 2 بازرسان اصلی و علی البدل: آقای محمود محسنی فرح آبادی به شماره ملی 209185XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد مهدیان ماهفروزی به شماره ملی 209298XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب گردید. رونوشت به اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران در ساری عطف به نامه شماره 3044 س 16 مورخ 18/08/1393 جهت اطلاع. ش 930910XXXX11884 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ذکریا رضایی کردخیلی به شماره ملی 209296XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و خانم فریده نوبخت به شماره ملی 208012XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن نوبخت به شماره ملی 582907XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین رضایی کردخیلی به شماره ملی 209307XXXX به عنوان عضو هییت مدیره و خانم فلورا نوبخت به شماره ملی 209365XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ 2 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقوداسلامی و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نامه های عادی واداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمیباشد. ش 930910XXXX53166 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مورخه 5/4/91 هییت مدیره شرکت فوق منضم به تاییدیه 2110 مورخه 9/5/91 اداره کل محترم حمل و نقل و پایانه های استان مازندران تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: آقای حسین رضایی کرد خیلی به عنوان مدیر شعبه بندر امیر آباد بمدت دو سال انتخاب شد. سرپرست ثبت اسناد و املاک بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی روزنامه رسمی شماره 19048 مورخه 3/5/1389 شماره ثبت شرکت 1698 می باشد که اشتباهاً 2883 قید گردیده که بدینوسیله اصلاح می گردد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/17:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 30/1/89 شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف حسن نوبخت به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و ذکریا رضایی کردخیلی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و فرشته نوبخت به عنوان منشی و فلورا نوبخت و حسین رضایی کردخیلی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و در غیاب نایب رییس با امضا منشی هییت مدیره مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است. ج محمود محسنی فرح آبادی و سید عسگری یعقوبیان به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. د روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 4/7/1388 شرکت مذکور تصمیمات بشرح زیر اتخاذ شد. شرکت شعبه ای واقع در شهرستان نکا به آدرس جاده بهشهر پایانه بار نکا به مدیریت آقای ذکریا رضایی کردخیلی تاسیس نمود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/10/22:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/9/83 و هییت مدیره مورخه 17/9/83 و مجمع عمومی عادی مورخه 17/9/83 و هییت مدیره مورخه 20/9/83 شرکت مذکور که در تاریخ 21/10/83 از نظر امضا ذیل دفاتر ثبت شرکتها تکمیل امضا شد تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف- آقایان حسن نوبخت به عنوان رییس هییت مدیره و مدیر عامل و ذکریا رضایی کردخیلی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم فرشته نوبخت به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل آقای حسن نوبخت باتفاق آقای ذکریا رضایی نایب رییس هییت مدیره یا خانم فرشته نوبخت عضو هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل با مهر شرکت دارای اعتبار است. ب- آقایان محمود محسنی فرح آبادی و سید مسعود یعقوبیان به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ج- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای داخلی شرکت تعیین گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی