اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 45127

شناسه ملی: 10260631022

تاریخ ثبت: 1390/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/06/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/07:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم حجتی نجف آبادی به کد ملی 007002XXXX به سمت مدیر عامل و مریم حجتی نجف آبادی به کد ملی 007002XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمد خدایی تهرانی به کد ملی 549944XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و حمیدرضا روناسی به کد ملی 128787XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981002XXXX82105 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم حجتی نجف آبادی به کد ملی 007002XXXX و محمد خدایی تهرانی به کد ملی 549944XXXX و حمیدرضا روناسی به کد ملی 128787XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. محترم دادخواه تهرانی به کد ملی 549931XXXX و زهره رستمی نجف آبادی به کد ملی 045023XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 981002XXXX81566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مریم حجتی نجف آبادی به کد ملی 007002XXXX به سمت مدیرعامل ,مریم حجتی نجف آبادی به کد ملی 007002XXXX به سمت رییس هییت مدیره ,پیمان حجتی نجف آبادی به کد ملی 007883XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره,حمیدرضا روناسی به کد ملی 128787XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960916XXXX74719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مریم حجتی نجف آبادی به کد ملی 007002XXXX و پیمان حجتی نجف آبادی به کد ملی 007883XXXX و حمیدرضا روناسی به کد ملی 128787XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. زهره رستمی نجف آبادی به کد ملی 045023XXXX و سعیده طاهری عزیز آبادی به کد ملی 127058XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960916XXXX46196 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/13:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 6/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم زهره رستمی نجف آبادی به عنوان بازرس اصلی خانم سعیده طاهری عزیز آبادی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای یونس ولد بیگی و خانم مریم حجتی نجف آبادی و آقای پیمان حجتی نجف آبادی تا تاریخ 6/3/94/4 ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/90 بتصویب رسید. 5 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یونس ولد بیگی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مریم حجتی نجف آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای پیمان حجتی نجف آبادی به سمت عضو هییت مدیره و خانم مریم حجتی نجف آبادی به سمت مدیر عامل . 6 کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مریم حجتی به عنوان مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. در تاریخ 13/3/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114586XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/12:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: امور پیمانکاری مربوط به رشته های برقی تولید توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه های برق تاسیس ات برق پست های توزیع الکترونیک تولید انواع بردهای الکترونیکی مخابراتی به جز مواردی که طبق قانون در انحصار مقررات شرکت مخابرات ایران است تاسیس ات تجهیزات ساختمان (آب برق گاز) شبکه های گاز رسانی تاسیس ات مکانیکی هیدرومکانیکی خطوط انتقال نفت گاز ایستگاههای تقویت فشار گاز اجرا اتوماسیون اداری صنعتی و نیز مشارکت در طرحهای عمرانی تجاری اقتصادی صنعتی مشارکت خرید و فروش صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی اخذ وام اعتبارات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا در راستای موضوع شرکت و شرکت در کلیه مناقصات پیمانها مزایدات دولتی خصوصی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت که در راستای موضوع شرکت می باشد مشاوره و مشارکت در کلیه طرحهای خدمات تحقیقاتی پژوهشی در کلیه سطوح رشته ها خدمات پژوهش تحقیق توسعه در زمینه صنایع کوچک و بزرگ خرید و فروش و تجهیزات پزشکی مشاوره اجرای سیستم های حفاظتی دوربین های مداربسته مشاوره و اجرای کلیه طرحهای شیمیایی صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز بازرگانی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور با کسب مجوزهای لازم. در تاریخ 12/3/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114586XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/13:

شرکت فوق در تاریخ 7/6/90 تحت شماره 45127 و شناسه ملی 102606XXXX2 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 7/6/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار نسل فردا آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به رشته های برق، تولیدو توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیس ات برقی، پست های توزیع و الکترونیک، تولید انواع پرده های الکترونیکی و مخابراتی به جز مواردی که طبق قانون در انحصار مقررات شرکت مخابرات ایران است، تاسیس ات و تجهیزات ساختمان (آب، برق، گاز)، شبکه های گاز رسانی و تاسیس ات مکانیکی و هیدرومکانیکی، خطوط انتقال نفت و گاز و ایستگاه های تقویت فشار گاز، اجرا اتوماسیون اداری و صنعتی و نیز مشارکت در طرح های عمرانی، تجاری، اقتصادی، صنعتی، مشارکت و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی صرفا در راستای موضوع شرکت، و شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و بطور کلی انجام هرگونه فعالیت که در راستای موضوع شرکت می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان اصفهان، شهر اصفهان خیابان حکیم نظامی، چهار راه حکیم نظامی، طبقه فوقانی بانک پارسیان، واحد 3 ، تلفن 031162XXXX0 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 776 مورخ 3/6/90 نزد بانک ملی شعبه چهار راه نظر اصفهان 3111 پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای پیمان حجتی نجف آبادی، نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم مریم حجتی نجف آبادی به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم مریم حجتی نجف آبادی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم زهره رستمی نجف آبادی به عنوان بازرس اصلی 28 خانم سعیده طاهری عزیز آبادی به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی