اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1098

شناسه ملی: 14007225464

تاریخ ثبت: 1396/09/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: لرستان شهر الشتر کاشانی خیابان 12 متری شهدا کوچه پلیس 3 پلاک 21 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/09/01

کد پستی: 6891835938

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/01:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/12/1396 طبق تاییدیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سلسله بشماره 3417 مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرشته اقبالی بشماره ملی 418019XXXX به سمت رییس هییت مدیره زهرا مومنی بشماره ملی 418000XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آرزو نادری بشماره ملی 418002XXXX به سمت مدیرعامل و منشی شرکت تعاونی بمدت باقیمانده تا تاریخ 01/09/1399 انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضانایب رییس هییت مدیره همراه با مهر تعاونی معتبر می باشد. اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر می باشد. ش 970118XXXX51845 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلسله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 06/12/1396 طبق تاییدیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سلسله بشماره 3417 مورخ 20/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آرزو نادری بشماره ملی 418002XXXX فرشته اقبالی بشماره ملی 418019XXXX زهرا مومنی بشماره ملی 418000XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و رویا شیراوند بشماره ملی 418010XXXX بسمت عضوعلی البدل هییت مدیره بمدت باقیمانده تا تاریخ 01/09/1399 انتخاب گردیدند. سمیه میرزاپوربشماره ملی 418002XXXX بسمت بازرس اصلی سعیده مهدی پور بشماره ملی 418004XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 970118XXXX06307 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلسله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/01:

تاسیس شرکت تعاونی مهرآوران نصر سلسله درتاریخ 01/09/1396 به شماره ثبت 1098 به شناسه ملی 140072XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. برابر مجوز 2132 مورخ 17/8/1396 اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سلسله موضوع: تامین و فروش کلیه نهاده های دامی ، طیور ، شیلات و آبزیان ، تهیه و تجهیز لوازم و وسایل مربوط به دامداری ها (مرغداری ها ، شیلات) . مشاوره در مورد احداث دامداری های صنعتی و مرغداری ها ، انجام تلقیح مصنوعی گاوداری ها و دامداری ها، انجام واکسیناسیون دام و طیور ، مشاوره به واحدهای دامی و مرغداری و مزرعه های پرورش ماهی ، مساحی اراضی کشاورزی با دستگاههای GPS و GIS ،در تمام موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: لرستان شهر الشتر ـ کاشانی ـ خیابان 12 متری شهدا ـ کوچه پلیس 3 ـ پلاک 21 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 689183XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10 , 500 , 000 ریال می باشد.که منقسم به 35 سهم 300000 ریالی بانام عادی میباشد و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال طی گواهی 245/3304 مورخ 14/7/1396 بانک توسعه تعاون شعبه الشتر واریز و مابقی در تعهد سهامداران میباشد اولین مدیران: آرزو نادری به شماره ملی 418002XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره حسین امیدی میرزایی بشماره ملی 418001XXXX به سمت رییس هییت مدیره زهرا مومنی به شماره ملی 418000XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره رویا شیراوند به شماره ملی 418010XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: سمیه میرزاپور بشماره ملی 418002XXXX بسمت بازرس اصلی سعیده مهدی پور بشماره ملی 418004XXXX بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه رسالت برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 960901XXXX68303 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلسله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی