اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 108224

شناسه ملی: 10101520815

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/08/1396 ومجوز شماره 9624522 , 184 مورخه 02/11/96 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی ابراهیمی به شماره ملی 056971XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدجواد کیایی به شماره ملی 450065XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین اصفهانی به شماره ملی 128538XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای محمد مهدی شریفی کد ملی 227960XXXX صادره ازرامسر به سمت مدیرعامل اتحادیه انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته،برات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره آقای غلامعلی ابراهیمی و در غیاب وی با امضای نایب ییس هییت مدیره آقای سیدجواد کیایی به اتفاق امضای آقای محمد مهدی شریفی مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای محمد مهدی شریفی، مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ 970229XXXX00567 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/07/1396 ومجوز شماره 9624522 , 184 مورخه 02/11/96 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ربیعی با شماره ملی 055955XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی کشاورزی گل و گیاه خمین به شناسه ملی 107800XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا عباس پوروازیک با شماره ملی 107601XXXX040 به نمایندگی از شرکت تعاونی کشاورزی گل و گیاه محمودآباد به شماره شناسه ملی 107601XXXX0 به عنوان بازرس علی البدل اتحادیه برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. غلامحسین سلطان محمدی با شماره ملی 056988XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی گل و گیاه پاکدشت به شماره ثبت 115 و شناسه ملی 101000XXXX5 و سیدجواد کیایی با شماره ملی 450065XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی گل وگیاه نوشهر به شماره ثبت 365 و شناسه ملی 107600XXXX0 و قدرت اله ایزدی فر با شماره ملی 214176XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی گل وگیاه آمل به شماره ثبت 631 و شناسه ملی 107601XXXX7 و غلامعلی ابراهیمی با شماره ملی 056971573 به نمایندگی از شرکت تعاونی گل و گیاه محلات به شماره ثبت 116 و شناسه ملی 107800XXXX7 و محمد حسینی با شماره ملی 128538XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی گل و گیاه اصفهان به شماره ثبت 7375 و شناسه ملی 102602XXXX0 به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و علی محجوب با شماره ملی 221826XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی گل و گیاه تنکابن و رامسر به شماره ثبت 503 و شناسه ملی 107600XXXX0 و باقر زین العابدینی با شماره ملی 226918XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی گل و گیاه گیلان به شماره ثبت 2384 و شناسه ملی 107201XXXX5 . به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. پ 970201XXXX33346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی