اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11102

شناسه ملی: 10103197272

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

آدرس: شهر کرمان ، جاده باغین شهرک صنعتی شماره 2 خضرا فلکه دوم خیابان نسترن

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/12/19:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/11/23:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آدرس شعبه جدید در تهران میدان ونک خیابان ونک کوچه لیلی پلاک 3 طبقه 3 واحد 3 کدپستی 199463XXXX تاسیس گردید. ش 980505XXXX22455 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/1393 : 1 ـ آقای رضا صالحی کد ملی 484935XXXX و آقای موسی رحمانی کد ملی 263024XXXX خانم زهرا مظاهری تهرانی کد ملی 129297XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند 2 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی 101038XXXX0 و آقای علیرضا سیم صباحی کد ملی 432340XXXX به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ قرایت گزارش هییت مدیره وبازرس قانونیوبه تصویب رسیدن حساب سود وز یان مالی منتهی به سال 29/12/92 . ش 940630XXXX27236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/12/1393 : 1 ـ آقای رضا صالحی بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل کد ملی 484935XXXX آقای موسی رحمانی بسمت رییس هییت مدیره کد ملی 263024XXXX خانم زهرا مظاهری تهرانی بسمت نایب رییس هییت مدیره کد ملی 129297XXXX تعیین گردیدند. 2 ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات و عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. ش 940630XXXX33829 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/30:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 1/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس حاجی آقاپور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار همراه کرمان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای موسی رحمانی بقراباد و خانم زهرا مظاهری تهرانی و آقای رضا صالحی تا تاریخ 21/1/1394/4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/91 بتصویب رسید. 5 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای موسی رحمانی بقر اباد به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا مظاهری تهرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا صالحی به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا صالحی به سمت مدیر عامل . 6 محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس شهر کرمان، جاده باغین شهرک صنعتی شماره 2 (خضرا) فلکه دوم خیابان نسترن پلاک 21 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 7 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها عقود اسلامی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل و نیز کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 30/8/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 602260XXXX110364XXXX رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 39 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/000/50 ریال منقسم به پانصد هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/100 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 28/5/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1706055 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/21:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 19/9/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 ماده 31 اساسنامه بشرح صورت جلسه اضافه گردید. 2 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس حاجی آقا پور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: خانم محبو به رضایی و خانم زهرا مظاهری تهرانی و آقای رضا صالحی تا تاریخ 21/1/1393 4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم محبو به رضایی به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا مظاهری تهرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا صالحی به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا صالحی به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها عقود اسلامی با امضای مشترک رییس هییت مدیره و مدیر عامل و نیز کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 21/9/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 19/09/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس حاجی آقاپور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: خانم محبوبه رضایی و خانم زهرا مظاهری تهرانی و آقای رضا صالحی تا تاریخ 21/01/1393 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم محبوبه رضایی به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا مظاهری تهرانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رضا صالحی به سمت عضو هییت مدیره و آقای رضا صالحی به سمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها ـ عقود اسلامی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و مدیرعامل و نیز کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 21/09/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 15/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانمهایده رشید فرخی به عنوان بازرس اصلی خانم شهرزاد تقی زاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 روزنامه کثیرالانتشار همراه کرمان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای عبدالوهاب حاجی میرزا امین و آقای محمدرضا معماری و آقای لقمان نعمت و آقای محمدابراهیم معماری و آقای سیدفرزاد ناصر تا تاریخ 21/1/1391 4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی 29/12/1389 به تصویب رسید. 5 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالوهاب حاجی میرزا امین به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا معماری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای لقمان نعمت به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدابراهیم معماری به سمت عضو هییت مدیره و آقای سیدفرزاد ناصر به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر رضوی ابراهیمی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 21/1/1391 6 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، بروات و قراردادها عقوداسلامی با امضا مشترک دو نفر از سه نفر رییس و نایب رییس و عضو محمدابراهیم معمارپور و نیز کلیه مکاتبات عادی و ادرای با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در تاریخ 18/7/1390 ذیل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیولثبت شرکتهای ثبت کرمان واحدثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/8/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500/1 ریال به مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به یکصد هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/100 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 8/10/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 8/4/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 2 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده به تصویب رسید. 3 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/500/1 ریال منقسم به 000/15 سهم 000/100 ریالی که تعداد 000/15 سهم با نام می باشد ، که مبلغ فوق تماما" پرداخت گردیده است. 4 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالوهاب حاجی میرزا امین به سمت رییس هییت مدیره ، آقای محمدرضا معماری به سمت نایب رییس هییت مدیره ، آقای محمد ابراهیم معماری به سمت عضو هییت مدیره ، آقای محمد ابراهیم معماری به سمت مدیرعامل ، 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و نیز کلیه مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره معتبر میباشد. 6 ـ خانم هایده رشید فرخی به عنوان بازرس اصلی ، خانم شهرزاد تقی زاده آذری به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 7 ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 2/5/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 19/12/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 ـ آقای سید محمد مرعشی با پرداخت مبلغ 000/200/186 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500/187 ریال افزایش داد. آقای محمدابراهیم معماری با پرداخت مبلغ 000/300/186 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500/187 ریال افزایش داد. آقای سید فرزاد ناصر با پرداخت مبلغ 000/300/186 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500/187 ریال افزایش داد. آقای محسن مظاهری تیرانی با پرداخت مبلغ 000/800/248 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/250 ریال افزایش داد. آقای لقمان نعمت به شماره ملی 299192XXXX به شماره شناسنامه 71 تاریخ تولد 6/3/1322 فرزند حسین با پرداخت مبلغ 000/000/150 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدرضا معماری با پرداخت مبلغ 000/200/286 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500/287 ریال افزایش داد. آقای عبدالوهاب حاجی میرزاامین با پرداخت مبلغ 000/700/248 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/250 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/500/502/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالوهاب حاجی میرزا امین و آقای محمد ابراهیم معماری. 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ابراهیم معماری به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا معماری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالوهاب حاجی میرزا امین به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدابراهیم معماری به سمت مدیرعامل. 5 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نیز کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره معتبر می باشد. در تاریخ 9/2/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسیولیت محدود تبدیل گردید. 1 ـ 1 ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 26 ماده به تصویب رسید. 2 ـ 1 ـ سرمایه شرکت مبلغ 000/000/10 ریال می باشد که تماماً پرداخت گردیده است و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد: آقای سیدمحمد مرعشی به میزان سهم الشرکه 000/300/1 ریال، آقای سیدفرزاد ناصر به میزان سهم الشرکه 000/200/1 ریال، آقای محسن مظاهری تیرانی به میزان سهم الشرکه 000/200/1 ریال، آقای اسمعیل شفاعی دارستانی به میزان سهم الشرکه 000/200/1 ریال، آقای عبدالوهاب حاجی میرزا امین به میزان سهم الشرکه 000/300/1 ریال، آقای محمدرضا معماری به میزان سهم الشرکه 000/300/1 ریال، آقای محمد ابراهیم معماری به میزان سهم الشرکه 000/200/1 ریال، آقای علی محمدی فرد به میزان سهم الشرکه 000/300/1 ریال. 3 ـ 1 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالوهاب حاجی میرزا امین به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا معماری به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای محمدابراهیم معماری به سمت عضو هییت مدیره، آقای علی محمدی فرد به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمدابراهیم معماری به سمت مدیرعامل. 4 ـ 1 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نیز کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 27/12/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/4/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد مهدی زاده به عنوان بازرس اصلی، آقای بهرام عباسی حبشی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1385 به تصویب رسید. در تاریخ 29/7/1386 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی