اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33452

شناسه ملی: 10530456461

تاریخ ثبت: 1390/05/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/05/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/20:

1,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 20/5/90 تحت شماره 33452 و شناسه ملی 105304XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 22/5/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خبر جنوب آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام امور بازرگانی و تجاری شامل صادرات و واردات کالاهای مجاز داخلی و خارجی و ابزار و ماشین آلات و مواد اولیه کارخانجات و صنایع تولیدی و خدماتی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و برقراری نمایندگی در داخل و خارج از کشور جهت خرید و فروش کالا در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: فارس، شیراز بلوار عدالت مجتمع بانک صادرات طبقه 3 واحد 6 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/200/1 ریال منقسم به یک صد و بیست سهم 000/10 ریالی که تعداد یک صد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 105 / ش 4297 مورخ 9/5/90 نزد بانک صادرات شعبه بلوار عدالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای امین شیخ علیخانی کریمی بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمد مهدی حسینی بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای احسان ظهوری بسمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای احسان ظهوری بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای امین ترابی به عنوان بازرس اصلی آقای فرزام پارسایی به عنوان بازرس علی البدل. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی