اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5973

شناسه ملی: 10980023529

تاریخ ثبت: 1389/09/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/09/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/09/17:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تاسیس بشماره 34073/03 مورخ 16/8/89 و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/10/91 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ آقای ابوالفظل گرجی زاده و غلامرضا ثباتی و خانم ذکیه گرجی زاده به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. 2 ـ خانم حلیمه رمضانیان و آقای علی کرامت به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ برابر صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخ 3/10/91 آقای غلامرضا ثباتی بسمت رییس هییت مدیره و خانم ذکیه گرجی زاده بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابوفظل گرجی زاده بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت تعیین و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت (چک سفته بروات) عقوداسلامی و قراردادها و همچنین نامه های عادی و اداری با امضا آقای ابوالفظل گرجی زاده (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت گرجی سیمان بابل (سهامی خاص) که در تاریخ 17/9/1389 تحت شماره 5973 و با شناسه ملی 109800XXXX9 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده، جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 ـ موضوع شرکت: تهیه و توزیع انواع مصالح ساختمانی از قبیل گچ ـ آجرـ سیمان ـ آهن آلات و غیره به شماره پروانه کسب 163 مورخ 7/5/88 از اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان بابل برابر پروانه کسب 2 ـ مرکز اصلی شرکت: مازندران ـ بابل ـ میدان کشوری ـ مقابل بیمارستان شهید بهشتی کدپستی 95713 ـ 47166 3 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت شرکت به مدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون 000/000/1 ریال منقسم به یکصد ( 100 ) سهم با نام ده هزار ( 000/10 ) ریالی که مبلغ یک میلیون ( 000/000/1 ) ریال برابر گواهی شماره 2533 مورخ 15/9/89 بانک اقتصاد نوین بابل شعبه بابل به حساب جاری 140793051 شرکت واریز گردید. 5 ـ آقایان غلامرضا ثباتی، ابوالفضل گرجی زاده و خانم ذکیه گرجی زاده به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ خانم حلیمه رمضان نیا و امین ثباتی به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 7 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 8 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: برابر صورتجلسه هییت مدیره شرکت مورخ 9/9/89 آقای غلامرضا ثباتی بسمت رییس هییت مدیره و خانم ذکیه گرجی زاده بسمت نایب رییس و آقای ابوالفضل گرجی زاده بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اوراق، اسناد و قراردادهای تعهدآور و بانکی (چک ـ سفته ـ بروات) و عقود اسلامی با امضا ابوالفضل گرجی زاده (مدیرعامل) و مهر شرکت و همچنین نامه های عادی و اداری با امضا (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی