اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2910

شناسه ملی: 10500063413

تاریخ ثبت: 1383/09/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: و محمد علی رجحانی کد ملی 3622121051

کد پستی: 9816619536

تاریخ تاسیس: 1383/09/07

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 09/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: آقای سعداله جهان نما به شماره ملی 371950XXXX و آقای عبدالرحیم میرشهرکی به شماره ملی 367012XXXX و آقای محمدرضا شکیبایی به شماره ملی 367341XXXX و آقای محمدعلی ابراهیمی به شماره ملی 065305XXXX و آقای علیرضا باغبانی به شماره ملی 367343XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای خلیل عرب موذن به شماره ملی 367136XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 .آقای غلامعلی رهدار به شماره ملی 367253XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم زینب راهدار به شماره ملی 362020XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 .روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید. ش 980605XXXX34572 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 .آقای مهدی دقتی پور به شماره ملی 065283XXXX به سمت مدیرعامل خارج از شرکت و آقای محمدعلی ابراهیمی به شماره ملی 065305XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا شکیبایی به شماره ملی 367341XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا باغبانی به شماره ملی 367343XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عبدالرحیم میرشهرکی به شماره ملی 367012XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای سعداله جهان نما به شماره ملی 371950XXXX به سمت عضو هییت مدیره وآقای خلیل عرب موذن به شماره ملی 367136XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 .کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضای آقای مهدی دقتی پور مدیرعامل و آقای محمدعلی ابراهیمی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره آقای محمدرضا شکیبایی نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا آقای مهدی دقتی پور و با مهر شرکت معتبر است. ش 980605XXXX45120 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . تبصره 4 ماده 13 اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید: نقل و انتقال سهام بین اعضا و افراد جدید میسر می باشد. 2 . ماده 40 اساسنامه تبصره 16 تعداد اعضا هییت مدیره از 3 نفراصلی و 2 نفر علی البدل به 5 نفراصلی و یک نفر علی البدل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. رونوشت: سازمان حج و زیارت استان سیستان و بلوچستان عطف به شماره 246/25/95 مورخ 22/4/1395 ش 951112XXXX34320 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خلیل عرب موذن به شماره ملی 367136XXXX و آقای محمدعلی ابراهیمی به شماره ملی 065305XXXX و آقای محمدرضا شکیبایی به شماره ملی 367341XXXX و آقای عبدالرحیم میرشهرکی به شماره ملی 367012XXXX و آقای سعداله جهان نما به شماره ملی 371950XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و خانم زینب راهدار به شماره ملی 362020XXXX عضو علی البدل هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند 2 . آقای محمدعلی فرازمند به شماره ملی 065291XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا باغبانی به شماره ملی 367343XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید. رونوشت: سازمان حج و زیارت استان سیستان و بلوچستان عطف به شماره 246/25/95 مورخ 22/4/1395 ش 951112XXXX54800 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی ابراهیمی به شماره ملی 065305XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا شکیبایی به شماره ملی 367341XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی دقتی پور به شماره ملی 065283XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) و آقای سعداله جهان نما به شماره ملی 371950XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عبدالرحیم میرشهرکی به شماره ملی 367012XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای خلیل عرب موذن به شماره ملی 367136XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم زینب راهدار به شماره ملی 362020XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای 2 سال تعیین شدند. 2 . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضای آقای مهدی دقتی پور مدیرعامل و آقای محمدعلی ابراهیمی رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره آقای محمدرضا شکیبایی نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا آقای مهدی دقتی پور و با مهر شرکت معتبر است. رونوشت: سازمان حج و زیارت استان سیستان و بلوچستان عطف به شماره 246/25/95 مورخ 22/4/1395 ش 951112XXXX72170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/08:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 07/06/92 که مدارک طی شماره 1282/110 01/07/92 سازمان حج و زیارت استان واصل گردیده: 1 محمد علی فرازمند کد ملی 065291XXXX کدپستی 981661XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد علی رجحانی کد ملی 362212XXXX کدپستی 981371XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 محمد علی ابراهیمی کد ملی 065305XXXX کدپستی 981371XXXX خلیل عرب موذن کد ملی 367136XXXX کدپستی 981384XXXX سعداله جهان نما کد ملی 371950XXXX کدپستی 981665XXXX مهدی دقتی پور کد ملی 065283XXXX کدپستی 981764XXXX اعضای هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 3 محمد علی ابراهیمی رییس هییت مدیره. خلیل عرب موذن نایب رییس هییت مدیره . مهدی دقتی پور مدیر عامل . آقای سعداله جهان نما عضو هییت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای یکی از اعضای هییت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مهدی دقتی پور مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف وی و با مهر شرکت معتبر است ش 400970XXXX114783XXXX رییس ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/09/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مرکزی خدمات زیارتی استان سیستان و بلوچستان سهامی خاص که در تاریخ 7/9/83 تحت شماره 2910 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: 1 - ارایه خدمات به زایرین اماکن متبرکه در مسافرتهای زیارتی با رعایت شیوه نام و دستورالعملهای سازمان حج و زیارت 2 - اجاره ناوگانهای مسافربری هوایی، زمینی و دریایی از شرکتهای ذیربط به منظور سرویس دهی به کاروانهای مورد نظر تبصره: کاروان عبارتست از مجموعه ای از زایران که در قالب گروه برای عزیمت به مکه و مدینه عتبات عالیات و سوریه گرد هم آیند. 3 - اجاره هتل و محلهای اقامتی مجاز به منظور اسکان زایرین در محلهای مجاز تبصره: انجام موارد فوق الذکر می بایست با مجوز کتبی دفتر حج و زیارت استان انجام گیرد. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت دو سال می باشد بعد از آن با مجوز دفتر حج و زیارت استان قابل تمدید است. 3 - مرکز اصلی شرکت: زاهدان خیابان شهید مطهری مقابل هتل استقلال. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال منقسم به یکصد سهم پنجاه هزار ریالی بانام که مبلغ پنج میلیون ریال آن طی گواهی شماره 518 مورخه 28/7/83 بانک ملی شعبه بلوار شهید مطهری زاهدان پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان محمدعلی ابراهیمی رییس هییت مدیره، خلیل عرب موذن نایب رییس هییت مدیره سعداله جهان نما عضو هییت مدیره مهدی دقتی پور مدیر عامل به مدت دو سال تعیین شدند. 6 - دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و بروات و سفته ها و اسناد و سایر اسناد تعهدآور شرکت و مدیر عامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف وی معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه شرکت و تبصره های ذیل آن می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد علی فرازمند بازرس اصلی و محمد علی رجحانی بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. 9 - روزنامه کثیرالانتشار صبح زاهدان جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی