اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 517

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/11/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/11/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/11/26:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه شرکت فوق که در مورخ 26/11/85 تحت شماره 517 در این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی میشود: 1- موضوع شرکت: تولید و دوخت انواع لباس 2- مبداء تشکیل و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- سرمایه شرکت: مبلغ 000/050/1 ریال منقسم به هفت سهم با نام 000/150 ریالی که کلیه مبلغ طی گواهی شماره 1387- 3105 مورخ 19/10/85 صندوق تعاون شعبه شهرستان کلاله نقداً واریز گردیده است. 4- مدیران شرکت: خانم بیبی عوضزاده دوجی به سمت رئیس و آقای حق نظر عوضزاده دوجی به سمت نایب رئیس و خانم جمیله عوضزاده دوجی به سمت منشی هیئت مدیره و آقای آق محمد عوضزاده دوجی به عنوان عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 5- مدیرعامل: آقای حق نظر عوضزاده دوجی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال منصوب شدند. 6- صاحبان امضاهای مجاز: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و قراردادها و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل و امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7- مرکز اصلی شرکت: استان گلستان، شهرستان کلاله، شهر مراوه تپه خیابان شهید قوی دل 8- بازرسان شرکت: خانم سمیه عوضزاده دوجی به سمت بازرس اصلی و خانم فریده عوضزاده دوجی به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کلاله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی