اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1874

شناسه ملی: 14005670716

تاریخ ثبت: 1394/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/12/15

کد پستی: 4464133589

آدرس: رستم آباد جنب بانک ملی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/15:

300,000,015 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/04/1398 و برابر تاییدیه شماره 11598/22 مورخ 03/10/1398 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان رودبار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم لیلا ابراهیمی به شماره ملی 265912XXXX و خانم تهمینه آشنا ویشکایی به شماره ملی 264963XXXX وخانم صدیقه جهانگیری سیاهمزگی به شماره ملی 259590XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای مظفر غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265970XXXX و آقای احمد لطفی پور کپته به شماره ملی با 265912XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 آقای اژدر اکبرزاده کپته به شماره ملی 265912XXXX به عنوان بازرس اصلی وخانم عشرت غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265912XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 981028XXXX29376 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/04/1398 و برابر تاییدیه شماره 11598/22 مورخ 03/10/1398 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان رودبار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم صدیقه جهانگیری سیاهمزگی به شماره ملی 259590XXXX به سمت رییس هییت مدیره وخانم تهمینه اشنا ویشکایی به شماره ملی 264963XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و خانم لیلا ابراهیمی کپته به شماره ملی 265912XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت باامضا خانم تهمینه اشنا ویشکایی ( نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل )و خانم صدیقه جهانگیری سیاهمزگی (رییس هییت مدیره ) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 981028XXXX79853 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/06/1397 و به استناد مجوز شماره 8581/22 مورخ 19/7/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودبار ـ منجیل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -سمت اعضای هییت مدیره به قرار زیر می باشد: آقای کامران غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265890XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم تهمینه اشنا ویشکایی به شماره ملی 264963XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم لیلا ابراهیمی کپته به شماره ملی 265912XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت باامضا آقای کامران غضنفرزاده کپته(رییس هییت مدیره و مدیرعامل )و خانم تهمینه آشنا ویشکایی(نایب رییس هییت مدیره)به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضامدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980312XXXX08526 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/15:

تاسیس شرکت تعاونی تولیدی توزیعی مهرگان صنعت مارلیک در تاریخ 15/12/1394 به شماره ثبت 1874 به شناسه ملی 140056XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: کشت و صنعت زیتون 2 ـ مدت شرکت: نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: رستم آباد جنب بانک ملی کدپستی 446413XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 300000015 ریال منقسم به 21 سهم 14285715 ریالی که مبلغ 10500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3/12/92894/94/3209 مورخ 7/4/94 نزد بانک توسعه تعاون شعبه رودبار پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت برای مدت سه سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: : فریبا غضنفرزاده کپته به سمت رییس هییت مدیره وبه شماره ملی 265892XXXX و کامران غظنفرزاده کپته به سمت مدیرعامل ونایب رییس هییت مدیره و به شماره ملی 265890XXXX و میلاد غضنفرزاده به شماره ملی 265015XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و عشرت غضنفرزاده کپته به سمت عضو علی البدل هییت مدیره و به شماره ملی 265912XXXX تعیین گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با یک یا دونفر از اعضای هییت مدیره کامران غضنفر زاده کپته (نایب رییس ومدیرعامل) به اتفاق فریبا غضنفرزاده کپته (رییس هییت مدیره) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای کامران غضنفرزاده کپته (نایب رییس ومدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: اژدر اکبرزاده کپته به شماره ملی 265912XXXX به عنوان بازرس اصلی و مظفر غضنفرزاده کپته به شماره ملی 265970XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ش 941216XXXX25885 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی