اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1488

شناسه ملی: 10861531293

تاریخ ثبت: 1382/10/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 35 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/10/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/22:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1398 . 05 . 27 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 .آقای علی اکبر یکتا معین با کد ملی 003115XXXX (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل، آقای عباس نوروزی با کد ملی 387461XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا احمدی نژاد با کد ملی 622985XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علی اصغر وحید پور با کد ملی 121966XXXX ، آقای رحیم محمد گنجی با کد ملی 397875XXXX و آقای جهانشاه چرختاب مقدم با کد ملی 272149XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 .آقای اسداللهپدرود با کد ملی 517918XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای رمضان حسن زاده نیاری با کد ملی 146302XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4 .روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 980722XXXX85327 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/06:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی سالانه و هییت مدیره مورخ 9708 . 27 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 .ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال 1395 به تصویب رسید. 2 .موسسه بوستان محاسب ایرانیان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای اسداله پدرود به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 .روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 ..شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی: خیابان پاسداران، نگارستان پنجم (حاجی هادی)، پلاک 45 ، طبقه پنجم، کد پستی 166463XXXX تغییر یافت. شیما فرج زاده رییس اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش ش 970906XXXX85166 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/15:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 1395 . 12 . 21 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای علی اکبر یکتا معین با کد ملی 003115XXXX (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل، آقای اسدالله حیدری با کد ملی 485942XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای سید محمد مهدوی با کد ملی 253969XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سید محمد حسن محمدی با کد ملی 053118XXXX ، آقای مجتبی بحیرایی با کد ملی 045105XXXX و آقای ابراهیم برزگر با کد ملی 513946XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 . شعبه ای از شرکت در تهران به نشانی: نیاوران، کاشانک، خیابان شهید پور ابتهاج، کوچه شهید کهزادی، پلاک 1 ، کد پستی 197894XXXX تاسیس گردید. 4 . آقای سید مهدی قنادیان با کد ملی 129027XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای اسدالله پدرود با کد ملی 517918XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 5 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 960816XXXX10797 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395 . 02 . 01 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 . آقای سید مهدی قنادیان با کد ملی 129027XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای اسدالله پدرود با کد ملی 517918XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 2 . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950423XXXX92140 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/19:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقای علی اکبر یکتا معین به سمت مدیرعامل، آقای اکبر غفرالهی به سمت رییس هییت مدیره و آقای رحیم معصومی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقایان اسدالله حیدری، سیدموسی جلالی و ابراهیم برزگر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: 1 - انجام کلیه فعالیتهای خدماتی از قبیل؛ امور نظافت، ایجاد و نگهداری فضای سبز، حمل و نقل، ایجاد و نگهداری تاسیسات، امور آبدارخانه و... 2 - تامین نیروی انسانی مرتبط با فعالیتهای خدماتی. و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش 1910424 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/16:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای علی اکبر یکتامعین (خارج از اعضا) به سمت مدیر عامل , آقای اکبر غفرالهی به سمت رییس هییت مدیره , آقای سید حسین جبل عاملیان به سمت نایب رییس هییت مدیره , آقایان سید مهدی میرمیران و سید موسی جلالی و رحیم معصومی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 آقای محمداسماعیل مولایی به عنوان بازرس اصلی و آقای اسداله پدرود به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1726250 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/23:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 28/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید « 1 ) فناوری اطلاعات (IT) 2 ) فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) 3 ) سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS) 4 ) طراحی، تولید و نصب سامانه جامع کنترل تردد، طراحی سیستم و نصب دوربین های نظارتی 5 ) طراحی، تولید و نصب مراکز تلفن دیجیتال» و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 2 آقای اسماعیل مولایی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدابراهیم معینی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 محل شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی: کاشانک خیابان شهید پورابتهاج کوچه شهید کهزادی پلاک 1 تغییر یافت. ش 1672611 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/90 و هییت مدیره مورخ 28/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 1389 به تصویب رسید. 2 ـ آقای علی اکبر یکتا معین به سمت مدیرعامل، آقای اکبر غفرالهی به سمت رییس هییت مدیره، آقای سیدحسین جبل عاملیان به سمت نایب رییس هییت مدیره آقایان سیدمهدی میرمیران و سیدموسی جلالی و ابراهیم برزگر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ـ آقای اسماعیل مولایی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدابراهیم معینی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 صورتهای مالی و ترازنامه سود و زیان منتهی به 29/12/88 به تصویب رسید. 2 آقای اسماعیل مولایی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدابراهیم معینی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/6/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای اسداله توفیقی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای اکبر غفرالهی به سمت رییس هییت مدیره، آقای سید حسین جبل عاملیان به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقایان سید مهدی میرمیران و سید موسی جلالی و ابراهیم برزگر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 محل شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی: خیابان لواسانی خیابان شهید آقایی کوچه گل پلاک 8 تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/6/89 به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق گردید: « 1 انجام پروژه های صنعتی و غیرصنعتی در داخل و خارج کشور و فعالیتهای تولیدی 2 انجام فعالیتهای تجاری و بازرگانی و صنعتی در داخل و خارج از کشور و تاسیس و ثبت و انحلال شرکتهای مورد نیاز در داخل و خارج از کشور 3 انجام کلیه فعالیتهای مشاوره ای، مهندسی، آموزشی، تخصصی و تحقیقاتی به طور مستقل یا به صورت مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی (داخلی و خارجی) 4 سرمایه گذاری و مشارکت در انجام کلیه فعالیتهای صنعتی، تجاری در قالب پیمانکاری عمومی و مدیریتی 5 واردات و صادرات 6 پدافند غیرعامل 7 انجام خدمات مین زدایی (مشاوره نظارت و اجرا) 8 انجام کلیه خدمات راه، ساختمان و تاسیس ات شامل طراحی، مشاوره، نظارت و اجرا و شرکت در مناقصات داخلی و خارجی 9 دریافت تسهیلات از کلیه مراکز مالی دولتی و خصوصی داخلی و خارجی» و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 13/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ بند یک و پنج ماده 2 و مواد 9 ، 15 و 31 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/8/88 اصلاح گردید. 2 ـ آقای اکبر غفراللهی به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا ولوی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای اسداله توفیقی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) آقایان سید مهدی میرمیران و سید موسی جلالی و ابراهیم بزرگر به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 ـ آقای محمداسماعیل مولایی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدابراهیم معینی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 5 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 6 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 85 ، 86 و 87 به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/1/85 و هییت مدیره مورخ 26/2/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 82 ، 83 و 84 به تصویب رسید. 2 - آقای ابراهیم معینی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد اویسی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 - آقای محمدرضا ولوی به سمت رییس هییت مدیره، آقای مهران اشراقی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای اسداله توفیقی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای مهدی نقیان فشارکی و آقای ابراهیم برزگر به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتیو معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی منتشره در روزنامه رسمی به شماره 201972/41 مورخ 7/10/82 نام نایب رییس هییت مدیره اشتباهاً محمدجواد شهریزی درج گردیده است که صحیح آن محمدجلال شهریزی می باشد لذا مراتب به نحو فوق اصلاح می گردد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزادکیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/10/82 شعبه ای از شرکت در تهران- خیابان پاسداران- کوچه نارنجستان سوم- پلاک 23 تاسیس گردید. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/7/82 و هییت مدیره مورخ 23/7/82 تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 - اعصا هییت مدیره از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت و مطابق با آن ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. 2 - آقای حمیدرضا فرتوک زاده با واگذاری کلیه سهام خود ( 2 سهم) به آقایان محمد مهدی نژاد نوری و محمد جلال شهریزی هر یک به میزان یک سهم, از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. 3 - آقای محسن عابدینی با واگذاری کلیه سهام خود ( 2 سهم) به آقایان اصغر توحیدی و ابراهیم برزگر هر یک به میزان یک سهم از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. 4 - آقای سهراب عباسی دزفولی با واگذاری کلیه سهام خود ( 2 سهم) به آقایان اسداله توفیقی و مسعود مهدوی هر یک به میزان یک سهم, از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. 5 - آقایان اسداله توفیقی به سمت مدیر عامل و مهدی نژاد نوری به سمت رییس هییت مدیره و محمد جواد شهریزی به سمت نایب رییس هییت مدیره علی اصغر توحیدی و ابراهیم برزگر و مسعود مهدوی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 6 - آقایان محمد پور الیاس به عنوان بازرسی اصلی و مهران اشراقی به عنوان بازرسی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/3/82 موضوع شرکت به شرح ذیل اصلاح شد: 1 - در ماده 3 بند 2 اساسنامه پس از کلیه صنعتی عبارت (خدماتی و مالی ) اضافه شد. 2 - در ماده 3 بند 4 اساسنامه سرمایه گذاری و مشارکت در انجام کلیه فعالیتهای صنعتی تجاری خدماتی و مالی در قالب های مختلف از جمله پیمانکاری عمومی و مدیریتی ورود به بازارهای بورس و سهام واردات و صادرات انواع خدمات تکنولوژی تجهیزات وسایر کالاهای مجاز اضافه شد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی