اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 42939

شناسه ملی: 10380588886

تاریخ ثبت: 1390/06/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/06/28

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی ، شهر مشهد ، آیت اله عبادی ، عبادی 37

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/6/1390 تحت شماره 42939 و شناسه ملی 103805XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 28/6/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام و ارایه خدمات فنی و آزمایشگاهی ژیوتکنیک پس از اخذ مجوزهای لازم 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان رضوی، شهر مشهد، آیت اله عبادی، عبادی 37 پلاک 9 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2320/762 مورخ 17/5/1389 نزد بانک کشاورزی شعبه بلوار سجاد پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسین غفاریان روح پرور بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای خسرو اربابی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم فاطمه گرگیج بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ خانم سارا واحدی بسمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ خانم سارا واحدی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا آقای حسین غفاریان روح پرور و خانم فاطمه گرگیج همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای سیاوش یزدانی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای علی اکبر قربانپور به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو ـ واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی