اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/06/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/06/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/06/18:

1,300,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/07/13:

موسسه فوق در تاریخ 18/6/1387 تحت شماره 332 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/7/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: انجام طرحهای قرآنی در قالب فعالیتهای دینی قرآنی و فرهنگی متناسب با نیازهای جوانان تلاش در جهت ارتقای آگاهی فرهنگی جوانان با هماهنگی و همکاری مسیولین فرهنگی استان با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: استان کرمانشاه شهر کرمانشاه انتهای کوچه ثبت واقع در ابتدای شهرک بعثت مجتمع فرهنگی بعثت اتاق شماره 1/4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/300/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 خانم اکرم حبیبی به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم پروانه فرح منش به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم فاطمه احمدی به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم صدیقه رضایی به سمت عضو هییت مدیره(به عنوان عضو علی البدل). 55 خانم مریم ایزدی منش به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 65 خانم انسیه صباغی به سمت خزانه دار. 75 خانم اکرم آرمان به سمت سایر سمتها. 85 خانم فاطمه احمدی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رییس یا نایب رییس هییت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 خانم مریم اکتفان به عنوان بازرس اصلی. 22 خانم سیده زهرا سبحانی به عنوان بازرس علی البدل. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی