اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8306

شناسه ملی: 10340085863

تاریخ ثبت: 1388/06/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: شهرکرد خ خیام 2 کوچه 5

تاریخ تاسیس: 1388/06/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/16:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 06/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زینب احمدی به کد ملی 462339XXXX و آقای امین احمدی بنی به کد ملی 462339XXXX و خانم صغری احمدی بنی به کد ملی 462304XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای سید رضا هاشمی به شماره ملی 038637XXXX و خانم پوران عباسیان چالشتری به کد ملی 462205XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روز نامه محلی امروز وکثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951222XXXX09769 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین احمدی بنی به کد ملی 462339XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم زینب احمدی به کد ملی 462339XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم صغری احمدی بنی به کد ملی 462304XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951222XXXX22684 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/09/29:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ 26/9/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی شهرکرد به آدرس شهرکرد، خ خیام 2 ، کوچه 5 ، پلاک 13 ضمناً شع به شماره 1 شرکت در اصفهان، خ آتشگاه، مجتمع تجاری مهدی و شع به شماره 2 در نجف آباد، بلوار بهارستان، ابتدای خیابان رجایی جنوبی افتتاح گردید. تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 29/9/1388 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/6/88 تحت شماره 8306 و شناسه ملی 103400XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/6/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جوان آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: نصب و راه اندازی، نگهداری، تعمیر سیستمهای حفاظتی کلیه اماکن عمومی، حقوقی، تعمیر و نگهداری قطعات رایانه ای خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالا و خدمات مرتبط با موضوع شرکت تامین نیروی انسانی، راه اندازی و نصب شبکه های رایانه ای انجام عملیات مخابراتی و برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی (پی ال سی) انجام کلیه عملیاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط دارند، با کسب مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: استان چهارمحال و بختیاری، شهر شهرکرد، خیابان خیام 2 ، کوچه 5 ، پلاک 13 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 10/3636/08 مورخ 7/6/88 نزد بانک صادرات شعبه شریعتی شهرکرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - خانم زینب احمدی بنی به سمت رییس هییت مدیره 2 - خانم صغری احمدی بنی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای امین احمدی بنی به سمت عضو هییت مدیره 4 - آقای امین احمدی بنی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - آقای سیدرضا هاشمی به عنوان بازرس اصلی 2 - خانم پوران عباسیان چالشتری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی