اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1116

شناسه ملی: 10200363272

تاریخ ثبت: 1388/12/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 45 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/12/03

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/03:

1,400,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1397 و برابر مجوز شماره 20544/300/97/5 مورخ 08/10/1397 از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید ایریلوزادیان با کد ملی 136022XXXX و آقای مجید مسلمی حکم آبادی با کد ملی 138004XXXX به عنوان بازرسان اصلی و آقای محمدرضا ربانی با کد ملی 137396XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 971104XXXX46123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/07/1397 برابر مجوز شماره 16673/200/97/5 مورخ 15/08/1397 از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه قبلی ملغی و اساسنامه جدید در 50 ماده به تصویب رسید. ش 971104XXXX60293 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/03/1396 و مجوز شماره 6056/300/96/5 مورخه 10/4/96 و مجوز شماره 7835/300/96/5 مورخه 2/5/96 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی شفیعی با کد ملی 138204XXXX حمیده بردباری چراغعلی با کد ملی 169950032 مریم خدابخش با کد ملی 137086XXXX ناهیده ابراهیم زاده زینجناب با کد ملی 137915XXXX سیدهادی شاطرموسوی با کد ملی 138177XXXX اسد فلاح شهرک با کد ملی 138002XXXX اسد بابایی بارنجی با کد ملی 137219XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره علی عباسی نهاری با کد ملی 150131XXXX رسول پورزمانی با کد ملی 137416XXXX مهدی جمالی گاوگانی با کد ملی 169994XXXX احمد مرادپور آسیایی با کد ملی 137637XXXX مهرداد خوشکار مقدم با کد ملی 138015XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. بازرسان: محمدرضا ربانی با کد ملی 137396XXXX به عنوان بازرس اصلی سعید ایریلوزادیان با کد ملی 136022XXXX به عنوان بازرس اصلی لیلا پاشایی با کد ملی 138003XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 960508XXXX93600 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/03/1396 و مجوز شماره 6056/300/96/5 مورخه 10/4/96 و مجوز شماره 7835/300/96/5 مورخه 2/5/96 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسد فلاح با کد ملی 138002XXXX به سمت رییس هییت مدیره مریم خدابخش با کد ملی 137086XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مرتضی شفیعی با کد ملی 138204XXXX به سمت عضویت هییت مدیره و مدیرعامل ناهیده ابراهیم زاده با کد ملی 137915XXXX به سمت عضویت هییت مدیره و منشی سیدهادی شاطرموسوی با کد ملی 138177XXXX به سمت عضویت هییت مدیره و خزانه دار حمیده بردباری با کد ملی 169995XXXX به سمت عضویت هییت مدیره اسد بابایی با کد ملی 137219XXXX به سمت عضویت هییت مدیره انتخاب شدند. امضای چک با امضا اسد فلاح (رییس هییت مدیره) یا مریم خدابخش (نایب رییس هییت مدیره) و مرتضی شفیعی (مدیرعامل) همراه با مهر موسسه معتبر است. ش 960508XXXX15941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1395 و مجوز شماره 3007/300/96/5 مورخه 23/02/96 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه در 52 ماده و 39 تبصره به تصویب رسید و اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه قبلی شد. ش 960231XXXX78399 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پیمان پاکزاد با کد ملی 138012XXXX به سمت رییس هییت مدیره اسد فلاح شهرک با کد ملی 138002XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره عارف گوزلی با کد ملی 519828XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل علی عباسی نهاری با کد ملی 150131XXXX به سمت عضویت هییت مدیره و منشی حمیده برباری جراغلی بردباری با کد ملی 169995XXXX به سمت عضویت هییت مدیره و خزانه دارمحمد خوش نیت با کد ملی 172979XXXX به سمت عضویت هییت مدیره اسد بابایی بارنجی با کد ملی 137219XXXX به سمت عضویت هییت مدیره انتخاب شدند. مطابق ماده 35 اساسنامه امضای چک با امضا پیمان پاک زاد(رییس هیت مدیره) یا اسد فلاح شهرک (نایب رییس هییت مدیره) و عارف گوزلی (مدیرعامل) همراه با مهر موسسه معتبر است. ش 940507XXXX18675 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت های مالی 93 موسسه مورد تصویب قرار گرفت. پیمان پاکزاد کد ملی 138012XXXX اسد فلاح شهرک کد ملی 138002XXXX عارف گوزلی کد ملی 519828XXXX علی عباسی نهاری کد ملی 150131XXXX حمیده بردباری جراغلی کد ملی 169995XXXX محمد خوش نیت کد ملی 172979XXXX1 اسد بابایی بارنجی کد ملی 137219XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره، فرهاد باغشمال با کد ملی 137576XXXX محمد هادی نیا با کد ملی 171818XXXX احمد مرادپورآسیابی با کد ملی 137637XXXX معصومه درخشان اتباتان با کد ملی 171923XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مرتضی شفیعی دیزجی با کد ملی 138204XXXX مریم خدابخش با کد ملی 137086XXXX به عنوان بازرسان اصلی عوض امیدی با کد ملی 519796XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 940507XXXX81834 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/07/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید در 50 ماده و 39 تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. ش 940507XXXX17142 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/1390 و هییت مدیره مورخ 22/1/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای عوض امیدی به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد حسن زهتاب به عنوان بازرس اصلی، آقای احمد غفارزاده خویی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 30/11/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا اکبری (خارج از شرکا) و آقای علی سعید آذر هریس (خارج از شرکا) و آقای احمد مرادپور اسیابی (خارج از شرکا) و آقای محمد خوش نیت و آقای عارف گوزلی و آقای علی عباسی نهاری و آقای محمد هادی نیا به عنوان اعضای اصلی و آقای مرتضی شفیعی دیزجی (خارج از شرکا) و آقای محمد حسن علملو (خارج از شرکا) و آقای رضا عظیم آذری و آقای علی اکبر بالاگر به عنوان اعضای علی البدل تا تاریخ 30/11/1393 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی سعید آذر هریس بسمت خزانه دار و آقای مرتضی شفیعی دیزجی بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محمد رضا اکبری بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمد حسن علملو بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای رضا عظیم آذری بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای محمد خوش نیت بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد مرادپور اسیابی بسمت عضو هییت مدیره و آقای عارف گوزلی بسمت عضو هییت مدیره و آقای محمد هادی نیا بسمت عضو هییت مدیره و آقای علی اکبر بالاگر بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای علی عباسی نهاری بسمت منشی هییت مدیره و آقای عارف گوزلی بسمت مدیرعامل 4 ـ حق امضا در کلیه موارد با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 7/5/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 3/12/1388 تحت شماره 1116 و شناسهملی 102003XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 3/12/1388 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. 1ـ موضوع موسسه: 1) حل مشکلات امور صنفی اعضا و فراهم نمودن تسهیلات رفاهی برای آنان 2) ارتباط و بسط همکاری بین خانه و سازمانها، ادارات، نهادها، موسسات و تشکلهای صنفی استان 3) کوشش در جهت تاسیس و تقویت تعاونی (مصرف، مسکن) و صندوق اعتباری حمایت، برای تسهیلات بیشتر اعضا 4) دفاع از حقوق قانونی اعضا و حکمیت در اختلافات داخلی اصحاب مطبوعات 5) جلب و جذب حمایتهای مالی و کمکهای دولتی و توزیع درست آن بین اعضا 6) تدوین واجرای برنامههای فرهنگی ـ آموزشی و اجرایی نمودن طرحها و پیشنهادهای مصوب 7) همفکری و همکاری با مراکز توزیع و فروش نشریات محلی به منظور تقویت سامانه عرضه مطبوعات 8) ایجاد آرشیو، بانک اطلاعات، موزه، برگزاری جشنوارهها برپایی نمایشگاهها و مطبوعاتی 9ـ ایجاد سازوکارهای لازم جهت ارتقای روزنامهخوانی و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در جامعه 10ـ آموزش شیوههای نوین روزنامهنگاری و فنون و تخصصهای مرتبط با اعضاء و علاقهمندان این حرفه 11ـ آسیبشناسی جامعه مطبوعاتی و ارایهساز و کارهای روز جهت ارتقای کمی و کیفی مطبوعات محلی 12ـ همکاری تنگاتنگ با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اداره کل امور مطبوعات و خبرگزارهای داخلی در تکمیل بانکهای اطلاعاتی، توزیع یارانهها، برگزاری جشنوارهها، نمایشگاهها، فعالیتها و بزرگداشت مناسبتهای مطبوعاتی در استان و براساس تفاهمنامههای منعقده و مصوب فی مابین. 2ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی موسسه: 1ـ3ـ استان آذربایجان شرقی ـ شهر تبریز بلوار استاد شهریار ـ مجتمع فرهنگی 22 بهمن تبریز ـ تلفن 3281200 4ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/400/1 ریال میباشد. 5ـ اولین مدیران موسسه: 1ـ5ـ آقای محمد عزیزی راد به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ5ـ آقای علیاکبر بالاگر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3ـ5ـ آقای وحید زینالی به سمت عضو هیئت مدیره. 4ـ5ـ آقای عارف گوزلی به سمت عضو هیئت مدیره. 5ـ5ـ آقای محمد هادینیا به سمت عضو هیئت مدیره. 6ـ5ـ آقای مهدی راثی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علیالبدل). 7ـ5ـ آقای فرمان کرمروان به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علیالبدل). 8ـ5ـ آقای رضا عظیم آذری به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علیالبدل). 9ـ5ـ آقای محمدخوش نیت به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علیالبدل). 10ـ5ـ آقای میریحی مرتضائی مهینی به سمت منشی هیئت مدیره. 11ـ 5ـ آقای مهرداد خوشکار مقدم به سمت خزانهدار. 12ـ5ـ آقای عارف گوزلی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. 8ـ بازرس اصلی و علیالبدل: 1ـ8ـ آقای عیناله حسینزاده به عنوان بازرس اصلی 2ـ8ـ آقای علی عباسی نهاری به عنوان بازرس علیالبدل 3ـ8ـ خانم شهرزاد پیمان به عنوان بازرس علیالبدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی