اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 238

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/1/85 منضم به تأییدیه شماره 605 مورخ 21/2/85 اداره تعاون شهرستان کلاله تغییرات ذیل حاصل گردید: 1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال 83 مالی شرکت به تصویب رسید. 2ـ آقای قربان محمد ازونی دوجی به سمت رئیس و آقای ایام بردی اوزونی دوجی به سمت نائب رئیس و آقای یار علی اوزونی دوجی به سمت منشی هیئت مدیره همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای قره بگی کوسه غراوی به عنوان عضو علیالبدل هیئت مدیره همگی برای مدت سه سال و آقای رجب محمد دوجی به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3ـ آقای امانقلیج اوزونی دوجی به عنوان بازرس اصلی و گلدی محمد کوسه غراوی به عنوان بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4ـ کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و قراردادها و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان کلاله

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی