اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 31388

شناسه ملی: 10260519476

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

کد پستی: 8175839765

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان محله وحید کوچه ولی عصر -LSB- 15 -RSB- خیابان وحید پلاک 82 ساختمان جزیره 1 طبقه چهارم واحد 110

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، محله وحید، کوچه ولی عصر [ 15 ]، خیابان وحید، پلاک - 82 ، ساختمان جزیره 1 ، طبقه چهارم، واحد 110 کدپستی: 817583XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید.سرمایه شرکت از مبلغ 500 میلیون ریال به مبلغ 50 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و بالا بردن مبلغ اسمی سهام افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:سرمایه شرکت مبلغ 50 میلیارد ریال نقدی است منقسم به 50000 نام عادی 1000000 ریالی که تماما پرداخت گردید. ش 980902XXXX78661 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمهانیه راستکاربا شماره ملی 137915XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم بتول نادری با شماره ملی 129232XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 980902XXXX84175 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه گردید: تولید مواد معدنی از قبیل ذغال سنگ و آنتراسیت و مشتقات سیلیس و سایر مواد معدنی. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح امکانپذیر می باشد. ش 970323XXXX24932 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای منصور نادری به شماره ملی 128584XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم سمیه جاری نجف آبادی به شماره ملی 114213XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین سلیمانی نجف آبادی به شماره ملی 114065XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای حسین سلیمانی نجف آبادی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970323XXXX23951 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم هانیه راستکار انرجانی به شماره ملی 137915XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم بهاره احمدی به شماره ملی 127004XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ خانم سمیه جاری نجف آبادی به شماره ملی 114213XXXX ، آقای حسین سلیمانی نجف آبادی به شماره ملی 114065XXXX و آقای منصور نادری به شماره ملی 128584XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970323XXXX06204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-میر-کوچه مهر-کوچه ایمانی-پلاک 22 -طبقه همکف-کدپستی 816461XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961016XXXX34220 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمیه جاری نجف آبادی با شماره ملی 114213XXXX5 به سمت رییس هییت مدیره و فروز سادات قادریان با شماره ملی 128518XXXX به سمت نایب رییس و حسین سلیمانی نجف آبادی با شماره ملی 114065XXXX به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950916XXXX34751 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمیه جاری نجف آبادی با کد ملی 114213XXXX و فروز سادات قادریان با کد ملی 128518115 و حسین سلیمانی نجف آبادی با کد ملی 114065XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. بهاره احمدی با کد ملی 127004XXXX و هانیه راستکار انرجانی با کد ملی 137915XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش 950916XXXX44839 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان سیدرضی ـ بلوار گل محمدی ـ گل محمدی 1 پلاک 18 به کدپستی 819486XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ش 940719XXXX67603 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/06/1393 سمیه جاری نجف آبادی به کد ملی 114213XXXX و منصورسلیمانی نجف آبادی به کد ملی 114194XXXX و فروزسادات قادریان به کد ملی 128518XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. بهاره احمدی به کد ملی 127004XXXX به سمت بازرس اصلی و زهرا احمدی به کد ملی 129198XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه ی نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 930826XXXX80344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/07/1393 سرمایه شرکت از طریق مطالبات نقدی حال شده و بالابردن تعداد سهام از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت پانصد پانصد میلیون ریال نقدی می باشد که به پنجاه هزار سهم بانام عادی ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است ش 930826XXXX38198 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/06/1393 مرکز اصلی شرکت در اصفهان به نشانی خیابان میر بعد از پل هوایی میر مقابل دبستان شهید احسانی بن بست ایمانی پلاک 22 کدپستی 816461XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 930826XXXX67918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/06/1393 سمیه جاری نجف آبادی به کد ملی 114213XXXX به سمت رییس هییت مدیره و منصورسلیمانی نجف آبادی به کد ملی 114194XXXX به سمت مدیرعامل و فروزسادات قادریان به کد ملی 128518XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 930826XXXX02290 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 14 و 15/9/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: سمیه جاری نجف آبادی کد ملی 114213XXXX و کدپستی 831573XXXX بسمت رییس هییت مدیره و فروز سادات قادریان کد ملی 128518XXXX و کدپستی 815879XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و منصور سلیمانی نجف آبادی کد ملی 114194XXXX کدپستی 843513XXXX بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد و بهاره احمدی کد ملی 127004XXXX و کدپستی 819614XXXX و زهرا احمدی کد ملی 129198XXXX و کدپستی 819614XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 5/10/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/06/13:

طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 1/6/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 ) آقای منصور سلیمانی نجف آبادی به شماره ملی 111419XXXX9 و کدپستی 843513XXXX و خانمها فرشته بیضایی به شماره ملی 128577XXXX و کدپستی 813678XXXX و سمیه جاری نجف آبادی به شماره ملی 114213XXXX و کدپستی 831573XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و خانم بهاره احمدی به شماره ملی 129004XXXX و کدپستی 819665XXXX و آقای سید فرهاد قادریان به شماره ملی 129054XXXX و کدپستی 815879XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ) هییت مدیره از بین خود خانم فرشته بیضایی را به سمت رییس هییت مدیره، خانم سمیه جاری نجف آبادی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای منصور سلیمانی نجف آبادی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ) روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ 9/6/89 تکمیل شد. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تغییرات شماره 11791 ـ 25/7/87 مندرج در روزنامه رسمی بشماره 18543 ـ 6/8/87 اشعار می دارد آدرس شرکت اصفهان، خیابان علامه امینی، شهرک پردیس، کوی ارکیده، پلاک 3144 می باشد که مراتب بدین وسیله اعلام و اصلاح می گردد. سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هییت مدیره 17/7/87 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1 ـ خانم فرشته بیضایی و آقای منصور سلیمانی و خانم سمیه جاری نجف آبادی بسمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت باقی مانده و خانم زیبا طغیانی و آقای سید فرهاد قادریان بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ هییت مدیره از بین خود خانم فرشته بیضایی را بسمت رییس هییت مدیره، خانم سمیه جاری نجف آبادی را بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای منصور سلیمانی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای مدیرعامل منفرداً و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: ماده 4 اصلاحی مرکز اصلی شرکت اصفهان، خیابان علامه امینی، شهرک پردیس، کوی آرمیده، پلاک 3144 می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 25/4/87 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی