اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8873

شناسه ملی: 10861472127

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 3413916374

آدرس: جدید استان قزوین شهرستان قزوین بخش مرکزی شهر قزوین بنیاد شهید خیابان شهید عباس پور خیابان فلسطین غربی پلاک 13 طبقه اول واحد شرقی

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 . سطر اول ماده ده اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید : نقل و انتقال سهام ممکن نخواهد بود مگر با موافقت مجمع عمومی فوق العاده. 2 . اساسنامه جدید در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. ش 971124XXXX71990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت از قزوین جای سابق به آدرس جدید:(استان قزوین- شهرستان قزوین-بخش مرکزی-شهر قزوین-بنیاد شهید خیابان شهید عباس پور-خیابان فلسطین غربی-پلاک 13 طبقه اول - واحد شرقی- کدپستی 341391XXXX ) انتقال یافت و ماده ماده 4 -اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش 961209XXXX84540 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 13/2/90 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ماده 31 اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره به سه نفر اصلاح گردید. 2 ـ آقایان امیر جشمیدی و احمد سیل سفور و خانم مژگان طاهری به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ آقایان دانیال افشاری و خانم فاطمه افشار به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه آفرینش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 5 ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/2/90 آقای امیر جمشیدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای احمد سیل سفور به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم مژگان طاهری به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای یکی از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 6/3/89 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان امیر جمشیدی، احمد سیل سفور، سید علی تقوی و خانمها مژگان طاهری و زهرا بیگم حاجی سیدابوترابی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای دانیال افشاری و خانم فاطمه افشار به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه آفرینش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 8/3/89 آقای امیر جمشیدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید علی تقوی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای احمد سیل سفور به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانمها زهرا بیگم حاجی سید ابوترابی و مژگان ظاهری به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/6/86 تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان امیر جمشیدی، احمد سیل سفور، سیدعلی تقوی و خانمها مژگان طاهری و زهرا بیگم حاجی سیدابوترابی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه آفرینش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی تعیین گردید. 3 ـ طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/6/86 آقای امیر جمشیدی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مژگان طاهری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدعلی تقوی به سمت مدیرعامل و آقای احمد سیل سفور و زهرا بیگم حاجی سیدابوترابی به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اوراق عادی و اسناد اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 6/2/86 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ماده 31 ـ اساسنامه تعداد اعضای هییت مدیره به 5 نفر اصلاح گردید. 2 ـ آقایان احمد سیل سفور، امیر جمشیدی، سیدعلی تقوی و حسین مهدیخانی و خانم مژگان طاهری به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ آقای مجتبی کیایی و فاطمه افشار به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه آفرینش به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 6/2/86 آقای امیر جمشیدی به سمت رییس هییت مدیره و خانم مژگان طاهری به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای سیدعلی تقوی به سمت مدیر عامل و آقایان احمد سیل سفور و حسین مهدیخانی به سمت اعضا هییت مدیره انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اسناد اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی