اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 35865

شناسه ملی: 14004115199

تاریخ ثبت: 1387/09/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: شماره ثبت 35865 و شناسه ملی 14004115199 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1399 مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان محله سپاهان شهر بلوک 111 خیابان رسالت 2 کوچه رزم شرقی -LSB- 7 -RSB- پلاک 20 ساختمان صدرا بلوک 3 طبقه چهارم واحد 347

کد پستی: 8178634634

تاریخ تاسیس: 1387/09/23

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/05:

آگهی تغییرات شرکت پارسیان خزر مهیار سهامی خاص به شماره ثبت 35865 و شناسه ملی 140041XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1399 مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله سپاهان شهر ، بلوک 111 ، خیابان رسالت 2 ، کوچه رزم شرقی[ 7 ] ، پلاک 20 ، ساختمان صدرا ، بلوک 3 ، طبقه چهارم ، واحد 347 - کدپستی 817994XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/05:

آگهی تغییرات شرکت پارسیان خزر مهیار سهامی خاص به شماره ثبت 35865 و شناسه ملی 140041XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 05/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمدرضا دهقانی به کد ملی 512982XXXX ، علیرضا تیموری به کد ملی 128912XXXX و مرتضی دهقانی پوده به کد ملی 129268XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - محمدمهدی حسینی فولادی به کد ملی 127045XXXX و سیدامید موسوی به کد ملی 119000XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار کیمیای وطن جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/05/05:

آگهی تغییرات شرکت پارسیان خزر مهیار سهامی خاص به شماره ثبت 35865 و شناسه ملی 140041XXXX9 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/04/1399 محمدرضا دهقانی به کد ملی 512982XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل ، علیرضا تیموری به کد ملی 128912XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مرتضی دهقانی پوده به کد ملی 129268XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا دهقانی کد ملی 512982XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ مرتضی دهقانی پوده کد ملی 129268XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ علیرضا تیموری کد ملی 128912XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 970427XXXX98539 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محمدرضا دهقانی کد ملی 512982XXXX و علیرضا تیموری جروکانی کد ملی 128912XXXX و مرتضی دهقانی پوده کد ملی 129268XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش 970427XXXX41768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا دهقانی به کد ملی 512982XXXX و نفیسه دهقانی پوده به کد ملی 127081XXXX ومرتضی دهقانی پوده به کد ملی 129268XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و محمدمهدی حسینی فولادی به کد ملی 127045XXXX و سیدامید موسوی به کد ملی 119000XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیرالانتشارنسل فرداجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 961217XXXX13483 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا دهقانی کد ملی 512982XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ومدیرعامل و مرتضی دهقانی پوده کد ملی 129268XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ونفیسه دهقانی پوده کد ملی 127081XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود ش 961217XXXX89480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * تعداد سهام وثیقه مندرج در ماده 33 اساسنامه به یک سهم کاهش یافت. ش 941105XXXX86957 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای محمدرضا دهقانی به کد ملی 512982XXXX و خانم نفیسه دهقانی پوده به کد ملی 127081XXXX و آقای مرتضی دهقانی پوده به کد ملی 129268XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. * آقای محمدمهدی حسینی فولاد به کد ملی 127045XXXX آقای سید امید موسوی به کد ملی 119000XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشارنسل فرداجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 941105XXXX82279 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای محمدرضا دهقانی به عنوان رییس هییت مدیره ومدیرعامل ـ آقای مرتضی دهقانی پوده به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم نفیسه دهقانی پوده بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. * کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 941105XXXX42101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس اصفهان خیابان نیروگاه نبش کوچه پشت پمپ گاز و پایین تر از بلوار شفق کدپستی 817863XXXX وتلفن 031378XXXX0 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 931218XXXX13149 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/06/1393 تصیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا دهقانی به شماره ملی 512982XXXX ، آقای مصطفی دهقانی پوده به شماره ملی 129260XXXX و آقای مرتضی دهقانی به شماره ملی 129268XXXX و کدپستی 817994XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای محمدمهدی حسینی فولادی به شماره ملی 127045XXXX و آقای سیدامید موسوی به شماره ملی 119000XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 101500XXXX114737XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1393 تصیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا دهقانی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل، آقای مصطفی دهقانی پوده به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی دهقانی پوده به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 101500XXXX114737XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پارسیان خزر مهیار سهامی خاص، که در تاریخ 23/9/87 تحت شماره 35865 در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات و فعالیتها در زمینه تجارت داخلی و خارجی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات جهت موضوع شرکت در کلیه موارد از کلیه شعبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و برگزاری نمایشگاه تخصصی محصولات مرتبط و شرکت در نمایشگاه ها. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان، سپاهانشهر، بلوار غدیر، مجتمع صدرا، واحد 347 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی که 35 % آن نقداً بشماره حساب 127/4408 بانک صادرات شعبه سپاهانشهر واریز و مابقی تعهدی است. 4 ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مدیران و صاحبان امضا: آقایان محمدرضا دهقانی بسمت رییس هییت مدیره و مصطفی دهقانی پوده بسمت نایب رییس هییت مدیره، مرتضی دهقانی پوده بسمت عضو هییت مدیره و محمدرضا دهقانی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 6 ـ آقایان حسین شرافت و محمد مهدی نقی زاده قهدریجانی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ 23/9/1387 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی