اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 32906

شناسه ملی: 10530450791

تاریخ ثبت: 1390/03/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/03/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/11:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد 1 ـ امور تاسیسات: شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی 2 ـ خدمات عمومی: شامل تنظیفات، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه و خدمات پاسخگویی 3 ـ نگهداری و خدمات فضای سبز: شامل خدمات باغبانی، نگهداری فضای سبز 4 ـ امور آشپزخانه و رستوران شامل: تهیه و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه 4 ـ تعمیر و نگهداری: تجهیزات ووسایل اداری (به غیراز امور رایانه) خدمات فنی خودرو، ساختمانها، تجهیزات و وسایل مخابراتی و ارتباطی (به جز بی سیم) ابنیه و خطوط راه آهن، نقاشی ساختمان و نگهداری تجهیزات الکتریکی، برق، ابزار دقیق ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 950519XXXX86572 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 1 ـ آقای کورش لرپور به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل 2 ـ خانم مریم راجی اسدآبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ خانم فاطمه لرپور به سمت عضو هییت مدیره 2 ـ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و به امضا آقای کورش لرپور همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا آقای کورش لرپور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941121XXXX21764 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کورش لر پور و خانم مریم راجی اسدآبادی و خانم فاطمه لرپور برای مدت دو سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب شدند 2 ـ انتخاب بازرسین: خانم زهرا غفاری پور به سمت بازرس اصلی و آقای حسین اسدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 941121XXXX75691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 به مبلغ 50000000 ریال منقسم به 100 سهم 500000 ریالی بانام تواما از محل آورده نقدی و افزایش مبلغ اسمی سهام طی نامه شماره 28703/84 تاریخ 94/9/28 بانک ملت شعبه زرقان به حساب شرکت واریز گردید و در این رابطه ماده 5 اساسنامه مربوط به سرمایه به شرح زیر اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 به مبلغ 50000000 ریال منقسم به 100 سهم 500000 ریالی بانام ش 941121XXXX36549 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به " پایا ستون گیتا " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 941121XXXX15425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 11/3/90 تحت شماره 32906 و شناسه ملی 105304XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/3/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خبر جنوب آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: نصب و راه اندازی ماشین آلات مکانیکی و الکتریکی و تجهیزات ابزار دقیق، اجرای تاسیِسات آب و برق صنعتی و غیرصنعتی، نصب و راه اندازی تجهیزات حرارتی و برودتی، جوشکاری سازه های صنعتی و غیرصنعتی و برشکاری و مونتاژ قطعات، اجرای بتن ریزی و قالب بندی، دیوارچینی و نازک کاری ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی، طراحی و ساخت کلیه سازه های ساختمانی شامل بتن ریزی، آرموتوربندی، اسکلت فلزی و کلیه امور ساختمانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان فارس ـ شهر شیراز زرقان خیابان قیام کوچه قیام 10 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ٍریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 165/38703 مورخ 8/3/90 نزد بانک ملت شعبه زرقان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای کورش لرپور به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم مریم راجی اسدآبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم فاطمه لرپور به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای کورش لرپور به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا کورش لرپور همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم آرزو مداین به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم شیوا مشایخی به عنوان بازرس علی البدل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی