اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2100

شناسه ملی: 10630150035

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1397 : ـ اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای محمد افشاری پور با کد ملی: 311137XXXX ـ آقای ساسان افشاری پور با کد ملی: 303179XXXX ـ خانم ساناز افشاری پور با کد ملی 302025XXXX ـ آقای مهدی عباس پور راینی با کد ملی 606954XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم سکینه دستیار با کد ملی 299207XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 980223XXXX56366 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1397 : ـ تعداد اعضا هییت مدیره به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 980223XXXX40348 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1397 : ـ آقای محمد افشاری پور کد ملی 311137XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ـ آقای ساسان افشاری پور کد ملی 303179XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ خانم ساناز افشاری پور کد ملی 302025XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 980223XXXX80309 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1395 : ـ 1 اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقایان محمد افشاری پور با کد ملی: 311137XXXX ـ ساسان افشاری پور با کد ملی: 303179XXXX ـ مهران صالحی سربیژن با کد ملی: 303130XXXX وخانم ساناز افشاری پور با کد ملی 302025XXXX ـ 2 آقای مهدی عباس پور راینی با کد ملی: 606954XXXX بسمت بازرس اصلی با رعایت ماده 147 قانون تجارت خانم سکینه دستیار با کد ملی: 299207XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 951223XXXX01251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1395 : تعداد اعضا هییت مدیره به 4 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 951217XXXX85993 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1395 : ـ 1 آقای محمد افشاری پور فرزند قربانعلی کد ملی 311137XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ـ آقای مهران صالحی سربیژن فرزند سهراب کد ملی 303130XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ آقای ساسان افشاری پور فرزند محمد کد ملی 303179XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ خانم ساناز افشاری پور فرزند محمد کد ملی 302025XXXX به عنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 951223XXXX48816 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/11/1393 الف: اعضا هییت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند ـ آقای محمد افشاری پور به کد ملی 311137XXXX به عنوان رییس هییت مدیره ـ آقای مهران صالحی سربیژن به کد ملی 303130XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ آقای ساسان افشاری پوربه کد ملی 303179XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ خانم معصومه زندیه به کد ملی 299039XXXX به عنوان عضو هییت مدیره ـ خانم زهرا دانشور به کد ملی 241156XXXX به عنوان عضو هییت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 931225XXXX65637 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/11/1393 الف) اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل تعیین گردیدند ـ محمد افشاری پور با کد ملی 311137XXXX ـ ساسان افشاری پور با کد ملی 303179XXXX ـ معصومه زندیه با کد ملی 299039XXXX ـ زهرا دانشور با کد ملی 241156XXXX ـ مهران صالحی سربیژن با کد ملی 303130XXXX ب) بازرسین بشرح ذیل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند ـ آقای مهدی عباس پور راینی با کد ملی 606954XXXX بسمت بازرس اصلی ـ خانم سکینه دستیار با کد ملی 299207XXXX بسمت بازرس علی البدل. ش 931225XXXX64587 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 16/06/1393 تصمیماتی اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ آقای محمدرضا زینلی پور از سمت نایب رییس هییت مدیره استعفا و تمامی سهام خود را به مهران صالحی سربیژن واگذار نمودند و از عضویت شرکت خارج شدند. 2 ـ نقل انتقال سهام طبق دفتر ثبت سهام شرکت صورت پذیرفت. 3 ـ آقای مهران صالحی سربیژن با کد ملی 303130XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مابقی تصدی اعضا هییت مدیره قبلی انتخاب شدند. 4 ـ سایر مفاد آگهی شماره 9175 مورخه 05/04/1392 به قوت خود باقیست. ش 601550XXXX111469XXXX مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/05:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 1/4/92 تصمیماتی در شرکت فوق الذکر اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 آقای مهدی عباس پور راینی با کد ملی 606954XXXX به سمت بازرس اصلی، سکینه دستیار با کد ملی 299207XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 مدیران شرکت: محمد افشاری پور با کد ملی 311137XXXX به سمت رییس هییت مدیره، محمد رضا زینلی پور با کد ملی 307052XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، معصومه زندیه با کد ملی 299039XXXX و زهرا دانشور با کد ملی 241156XXXX به سمت عضو هییت مدیره، سعیده احمد زاده مرغکی با کد ملی 311141XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر اوراق عادی و مکاتبات با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 601550XXXX111228XXXX مسیول ثبت شرکت های ثبت جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/30:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 23/11/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفت. 2 آقای عبدالحمید لهسای کلیه سهم خود را به خانم زهرا دانشور واگذار نمود و از عضو شرکت خارج گردید. در شرکت تغییرات دیگری وجود نداشت و مفاد آگهی شماره 30250 مورخه 19/10/91 به قوت خود باقیست. ش 601550XXXX111169XXXX مسیول ثبت شرکتهای ثبت جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/19:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه و نقل و انتقال سهام مورخه 11/10/91 تغییرات ی در شرکت مذکور بوجود آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 نقل و انتقال سهام طبق دفتر ثبت سهام شرکت صورت پذیرفت. 2 آقای مهدی قاید رحمتی کلیه سهام خود را به آقای محمد رضا زینلی پور واگذار نمود و از عضو شرکت خارج گردید. 3 آقای محمد رضا زینلی پور به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مابقی مدت تصدی اعضا هییت مدیره انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 7/7/91 تغییراتی در شرکت مذکور اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 7/7/91 خانم سعیده احمد زاده مرغکی عضو هییت مدیره قبلی به عنوان مدیرعامل جدید و خانم معصومه زندیه مدیرعامل قبلی و به عنوان عضو هییت مدیره برای مابقی مدت تصدی اعضا هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. مسیول ثبت شرکت های ثبت جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هییت مدیره مورخه 14/1/90 و تغییراتی در شرکت فوق الذکر ایجاد گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ آقای فاید رحمتی از سمت خود استعفا نمودند و تمامی سهام خود را به خانم زهرا دانشور واگذار نمودند و از عضویت شرکت خارج اشدند. 2 ـ نقل و انتقال: نقل و انتقال سهام طبق دفتر ثبت سهام شرکت صورت پذیرفت. 3 ـ برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخه 14/1/90 خانم زهرا دانشور بسمت نایب هییت مدیره برای مابقی مدت تصدی اعضا هییت مدیره قبلی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکت های ثبت جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/12/13:

به استناد نامه شماره 10174 مورخه 2/9/88 ثبت شرکت های کرمان مرکزیت شرکت از کرمان بلوار جمهوری اسلامی کوچه به شماره 12 سه شرقی به شماره 13 به شهرستان جیرفت بلوار شهدا کوچه خوابگاه دانشگاه آزاد سمت راست پلاک 23 انتقال یافته است که جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 شمار ثبت از 9226 به شناسه ملی 106301XXXX5 به شماره ثبت 2100 مورخه 28/11/88 کدپستی 786175XXXX تغییر یافت. 2 برابر صورتجلسه مورخه 1/6/88 محمد افشاری پور به سمت رییس هییت مدیره قاید رحمتی به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم سعیده احمدزاده مرغکی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل آقای عبدالحمید لهسایی و خانم معصومه زندیه به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر نامه های اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3 بازرسان: هادی افشاری پور به سمت بازرس اصلی ساسان افشاری پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 تاییدیه شماره 1/4067 مورخه 28/11/88 بانک صادرات شعبه امام جیرفت واریز گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت جیرفت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/6/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - نشانی شرکت از استان کرمان واحد کرمان به استان کرمان واحد جیرفت به نشانی جدید استان کرمان شهر جیرفت- جیرفت بلوار شهدا کوچه خوابگاه پلاک 23 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 26/8/1388 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/08/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 1/6/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای هادی افشاری پور به عنوان بازرس اصلی، آقای ساسان افشاری پور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای قاید رحمتی و آقای محمد افشاری پور و خانم سعیده احمد زاده مرغکی و آقای سید عبدالمجید لهسایی و خانم معصومه زندیه تا تاریخ 1/6/1390/3 – تراز نامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1387 به تصویب رسید. 4 - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد افشاری پور به سمت رییس هییت مدیره و آقای قاید رحمتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سعیده احمد زاده مرغکی به سمت عضو هییت مدیره و آقای سید عبدالمجید لهسایی به سمت عضو هییت مدیره و خانم معصومه زندیه به سمت عضو هییت مدیره و خانم سعیده احمد زاده مرغکی به سمت مدیر عامل . 5 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد رییس هییت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 25/8/1388 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی