اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 37761

شناسه ملی: 10380533665

تاریخ ثبت: 1388/10/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

کد پستی: 9185944459

آدرس: در واحد ثبتی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد محله ششصددستگاه بلوار ارشاد خیابان دهخدا پلاک 8 مجتمع بلوک 8 ژوین 4 طبقه همکف واحد 32

تاریخ تاسیس: 1388/10/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/24:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سعیده حسینی کد ملی 093452XXXX آقای علی اکبر زحمت کش شهری کد ملی 522908XXXX خانم سمیه رضازاده مهرآباد کد ملی 094518XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.خانم سبا مونس طوسی کد ملی 092493XXXX به سمت بازرس اصلی خانم مریم نامنی کد ملی 001544XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اخبار صنعت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش 990126XXXX61229 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، شهر مشهد، محله ششصددستگاه، بلوار ارشاد، خیابان دهخدا، پلاک 8 ، مجتمع بلوک 8 (ژوین 4 )، طبقه همکف، واحد 32 کدپستی 918594XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 990126XXXX22694 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر زحمت کش شهری کد ملی 522908XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم سمیه رضازاده مهرآباد کد ملی 094518XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم سعیده حسینی کد ملی 093452XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 990126XXXX27758 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/01/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سعیده حسینی به کد ملی 093332XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای علی اکبر زحمت کش شهری به کد ملی 522908XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم سمیه رضازاده مهر آباد به کد ملی 094518XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ 28/11/98 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار تعهداور واعم از بانکی وغیربانکی باامضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود ش 990123XXXX73542 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سعیده حسینی به کد ملی 093452XXXX و سمیه رضا زاده مهرآباد به کد ملی 094518XXXX و آقای علی اکبر زحمت کش شهری به کد ملی 522908XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ خانم بهنازمسعودی به کد ملی 092122XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم مونا وفادوست طرقبهی به کد ملی 092058XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 961221XXXX58261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت به آدرس مشهد ـ ششصد دستگاه ـ بلوار ارشاد ـ خیابان دهخدا ـ پلاک 11 ـ مجتمع بلوک 11 (ژوین 3 ) ـ طبقه همکف. کدپستی 918594XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961221XXXX58253 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -آقای محمد رضا مونس طوسی به کد ملی 093696XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) آقای علی اکبر زحمت کش شهری به کد ملی 522908XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره -خانم سمیه رضازاده مهرآباد به کد ملی 094518XXXX به سمت عضو هییت مدیره -خانم سعیده حسینی به کد ملی 093332XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.- 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 941012XXXX14150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 -خانم سعیده حسینی و سمیه رضا زاده مهرآباد و آقای علی اکبرزحمت کش طوسی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند خانم شقایق امامی پارسا به سمت بازرس اصلی وآقای سید احسان حسینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 941014XXXX90384 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 17/02/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سید حسن کلالی زاده به عنوان بازرس اصلی، آقای سید سعید کلالی زاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار "حمایت" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 17/02/1394 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سعیده حسینی و آقای علی اکبر زحمت کش شهری و خانم سمیه رضا زاده مهرآباد تا تاریخ 17/02/1394 4 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سعیده حسینی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی اکبر زحمت کش شهری به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمیه رضا زاده مهرآباد به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا مونس طوسی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ 17/02/1394/5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 26/04/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1688706 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/30:

شرکت فوق در تاریخ 24/10/1388 تحت شماره 37761 و شناسه ملی 103805XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و تولید و واردات و صادرات مواد بهداشتی پاک کننده، تهیه مواد اولیه و واردات و صادرات مواد پاک کننده صادرات و واردات آن تولید انواع پاک کننده مجاز و صادرات و واردات آن پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد 100 متری نرسیده به میدان بار رضوی بازار حافظ غرفه 117 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1029 مورخ 9/10/1388 نزد بانک ملی شعبه خیابان فلسطین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم سعیده حسینی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای جواد حسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای محمدرضا مونس طوسی به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای محمدرضا مونس طوسی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای علیرضا ارومی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای سیداحمد دشتی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی