اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 984

شناسه ملی: 10101753132

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد سهام وثیقه مدیران به یک سهم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980811XXXX56901 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/04/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر مهرپویان به شماره ملی 218098XXXX و خانم سکینه قربانخواه اکبرآبادی به شماره ملی 270924XXXX و خانم سیده معصومه قلعه بندی به شماره ملی 218128XXXX و آقای آرمین ساکت به شماره ملی 270988XXXX و آقای مجتبی محسن پورفومنی به شماره ملی 266927XXXX تا تاریخ 15/04/1400/2 آقای امیرحامد حاجی علیزاده به شماره ملی 006452XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا عبدی خورسند به شماره ملی 273917XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980811XXXX43521 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 15/04/1400 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اصغر مهرپویان به شماره ملی 218098XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم سکینه قربانخواه اکبرآبادی به شماره ملی 270924XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیده معصومه قلعه بندی به شماره ملی 218128XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای آرمین ساکت به شماره ملی 270988XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجتبی محسن پورفومنی به شماره ملی 266927XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی اصغر مهرپویان به شماره ملی 218098XXXX به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد بانکی از قبیل چکها و سفته ها و بروات وکلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و عقود اسلامی و ضمانتنامه های بانکی و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد آقای علی اصغر مهرپویان (رییس هییت مدیره و مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980811XXXX08444 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) در خصوص تغییر ماده 31 اساسنامه: در خصوص تغییر ماده 31 اساسنامه: تعداد اعضای هییت مدیره از 6 نفر عضو به 3 الی 5 نفر عضو تغییر یافت لذا ماده 31 اساسنامه بدین شرح تغییر یافت. ب) در خصوص تغییر ماده 40 اساسنامه: کلیه حدود اختیارات هییت مدیره مندرج در ماده 40 اساسنامه با تمامی بندهای آن به مدیرعامل تفویض اختیار می گردد لذا ماده 40 اساسنامه بشرح ذکرشده اصلاح می گردد. ش 960419XXXX94480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) انتخاب مدیران: نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: ـ آقای علی اصغر مهرپویان به کد ملی: 218098XXXX ـ خانم سکینه قربانخواه اکبرآبادی به کد ملی: 270924XXXX ـ خانم سیده معصومه قلعه بندی به کد ملی: 218128XXXX ـ آقای آرمین ساکت به کد ملی: 270988XXXX ـ آقای مجتبی محسن پورفومنی به کد ملی: 266927XXXX ب) در خصوص انتخاب بازرسین آقایان امیرحامد حاج علی زاده به کد ملی: 006452XXXX و محمدرضا عبدی خورسندی به کد ملی: 273917XXXX بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ج) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960419XXXX32472 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) در خصوص سمت مدیران: ـ آقای علی اصغر مهرپویان به کد ملی: 218098XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ خانم سکینه قربانخواه اکبرآبادی به کد ملی: 270924XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم سیده معصومه قلعه بندی به کد ملی: 218128XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای آرمین ساکت به کد ملی: 270988XXXX بسمت عضو هییت مدیره ـ آقای مجتبی محسن پورفومنی به کد ملی: 266927XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب) دارندگان حق امضا مجاز: مقرر گردید کلیه اسناد بانکی از قبیل (چکها و سفته ها و بروات) وکلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها عقوداسلامی ضمانتنامه های بانکی نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960419XXXX98685 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مورخه 5/1/91 مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ آقای حامد علیزاده بسمت بازرس اصلی و خانم رقیه حبیب زاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1 ـ سکینه قربانخواه اکبرآبادی 2 ـ محمد سراج 3 ـ محمد رضازاد 4 ـ مهدی مهرپویان 5 ـ محمدتقی غلامی 6 ـ معصومه قلعه بندی 7 ـ علی اصغر مهرپویان 4 ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 5/1/91 خانم سکینه قربانخواه اکبرآبادی به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای محمد سراج به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر مهرپویان به سمت عضو و مدیرعامل و آقایان محمد رضازاد و مهدی مهرپویان و محمدتقی غلامی و خانم معصومه قلعه بندی به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده / عادی بطور فوق العاده مورخه 7/1/89 شرکت مزبور که در تاریخ 9/1/89 واصل گردید جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 ـ خانم سمیه مسیبی بسمت بازرس اصلی و خانم مرجان عباس محسنی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 3 ـ اعضا هییت مدیره به مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سکینه قربانخواه، محمد سراج، محمد رضازاد مهدی مهرپویان ، محمد تقی غلامی، معصومه قلعه بندی 4 ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 7/1/89 خانم سکینه قربانخواه بسمت رییس هییت مدیره و محمد سراج بسمت نایب رییس هییت مدیره و علی اصغر مهرپویان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 ـ تعداد اعضای هییت مدیره از سه نفر عضو به 6 نفر عضو افزایش یافت لذا ماده 31 اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح گردید. رییس ثبت اسناد و املاک بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی