اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 208040

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/4/85 شرکت مزبور که در تاریخ 20/4/85 واصل گردید: آقای محمدرضا ضیا ظریفی بسمت بازرس اصلی و آقای منوچهر ضیاپور بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان فریبرز بهفر داود جلالی یکتا مسعود خیام تبریزی بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/4/85 آقایان فریبرز بهفر بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و داود جلالی یکتا بسمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره و مجمع عمومی می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی