اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 665

شناسه ملی: 10103362963

تاریخ ثبت: 1386/03/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

کد پستی: 3188113915

آدرس: موجب نامه شماره 184681/93 مورخ 20/11/1393 و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1393 محل شرکت از آدرس قبل به استان البررز ، اشتهارد ، شهرک صنعتی اشتهارد ، خیابان ملاصدرا شرقی ، قطعه 3440 3 453

تاریخ تاسیس: 1386/03/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/10:

50,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/03/29:

50,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی معماریان به شماره ملی 038079XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجید پورپونه به شماره ملی 109152XXXX به سمت عضو و مدیرعامل و آقای فرشاد سجادی به شماره ملی 396165XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن آقا بزرگی به شماره ملی 038351XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مسعود معماریان به شماره ملی 037002XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای ناصر معماریان به شماره ملی 038651XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد معماریان به شماره ملی 038110XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای مجید پورپونه به سمت مدیرعامل و آقای علی معماریان به سمت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ آقای نوید سجادی به شماره ملی 007925XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای امین حبیبی به شماره ملی 032390XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 970524XXXX73802 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت تولید روغن های صنعتی الحاق و ماده 2 اساسنامه اصلاح گردیدثبت موضوع فوق بمنزله اخذ و صدور پروانه نمیباشد ش 970417XXXX11779 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/50 ریال به مبلغ 000/000/000/21 ریال افزایش یافت. ب: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/21 ریال منقسم به 000/000/21 سهم 1000 ریالی با نام که از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. ماده 3 اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید ش 961224XXXX98875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم زهره واژیرایردموسی با شماره ملی 008328XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای مجید معمر باشماره ملی: 038502XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش 961224XXXX06268 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/95 به تصویب رسید ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت 20560 و شناسه ملی 101032XXXX7 به سمت بازرس اصلی و آقای ارشد حکیمی راد به شماره ملی 280186XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال جهت دوره منتهی به 96/12/29 انتخاب شدند ش 961224XXXX78595 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان علی معماریان به کد ملی 038079XXXX بسمت رییس هییت مدیره، فرشاد سجادی به کد ملی 396165XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مجید پورپونه به کد ملی 109152XXXX بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950511XXXX38851 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان فرشاد سجادی به کد ملی 396165XXXX ، حسن آقا بزرگی به کد ملی 038351XXXX ، مجید پورپونه به کد ملی 109152XXXX ، ناصر معماریان به کد ملی 038651XXXX ، مسعود معماریان به کد ملی 037002XXXX ، علی معماریان به کد ملی 038079XXXX و محمد معماریان به کد ملی 038110XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ خانم شادی شفیعی به کد ملی 005465XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای مجید معمر به کد ملی 038502XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 950511XXXX76771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/26:

به موجب نامه شماره 184681/93 مورخ 20/11/1393 و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1393 محل شرکت از آدرس قبل به استان البررز، اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، خیابان ملاصدرا شرقی، قطعه 3440 3 ـ 453 کدپستی 318811XXXX انتقال یافت و در واحد ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز تحت شماره 665 به ثبت رسید. ش 941226XXXX17492 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی معماریان با کد ملی 038079XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای فرشاد سجادی با کد ملی 396165XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید پورپونه با کد ملی 109152XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حسن آقابزرگی با کد ملی 038351XXXX و ناصر معماریان با کد ملی 038651XXXX و مسعود معماریان 037002XXXX و محمد معماریان با کد ملی 038110XXXX و بهمن حبیبی با کد ملی 378046XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. خانم شادی شفیعی کد ملی 005465XXXX و مجید معمر کد ملی 038502XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ 1816948 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/8/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره مرکب از 7 الی 9 نفر خواهند بود لذا ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1816949 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/26:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 25/5/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره 25/5/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهمن حبیبی و آقای منصور واحدی و آقای مجید پورپونه تا تاریخ 25/5/1390/2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای بهمن حبیبی به سمت رییس هییت مدیره و آقای منصور واحدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید پورپونه به سمت عضو هییت مدیره و آقای مجید پورپونه به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا هر سه نفر اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 4 آقای مجتبی سخی نیا به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مجتبی صفوی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 26/7/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/03/30:

شرکت فوق درتاریخ 29/3/1386 تحت شماره 299421 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/3/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید قطعات چدنی, فولادی و آلیاژهای نسوز چدن و فولاد, تهیه و توزیع و تکمیل کلیه قطعات صنعتی در زمینه های ماشین سازی, آبرسانی, گاز رسانی, کشاورزی, صنعتی, برق و انواع شیرآلات و اتصالات و تولید شمش های چدنی و فولادی و مواد ریخته گری و فلزات رنگی و غیر رنگی, واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی, شرکت در مناقصات و مزایدات, اخذ و ایجاد نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی, اخذ وام و تسهیلات از کلیه موسسات مالی و اعتباری بانکهای خصوصی و دولتی و قرض الحسنه, تولید انواع میلگرد های صنعتی و ساختمانی و ماسه چسب دار برای صنایع. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکزاصلی شرکت: 13 استان تهران شهرستان تهران شهرک ولیعصر خ شهید میرزایی ک شهید عادل کریمی پ 9/23 شعبه آدرس ایران تهران کرج رجایی شهر خ نهم غربی پ 6/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به 50000 سهم 000/1 ریالی که تعداد 50000 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/18 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 287 مورخ 16/3/1386 نزد بانک سپه شعبه اشتهارد پرداخت گردیده است و الباقی مبلغ سهام در تعهد سهامداران می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 بهمن حبیبی به سمت رییس هییت مدیره، 25 کمال قدک به سمت نایب رییس هییت مدیره، 35 حمید قلیچی به سمت عضو هییت مدیره, 45 حمید قلیچی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 مجتبی سخی نیا به عنوان بازرس اصلی. 28 سید مجتبی صفوی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی