اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1972

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوقالعاده و عادی بطور فوقالعاده و هیئت مدیره مورخ 30/10/89 شرکت مذکور به استناد نامههای شماره 9079/41 و 9078/41 مورخ 3/11/89 اداره کل تعاون استان کهگیلویه و بویراحمد تایید و ارسال گردیده و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1ـ محمد علی معصومی نژاد و راضیه اکبری و سید مصطفی اکبری بسمت اعضای اصلی و کاوس معصومی نژاد بسمت عضو علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2ـ محمدرضا معصومی نژاد بسمت بازرس اصلی و بهمن هوشیاری بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: محمدعلی معصومی نژاد بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و راضیه اکبری بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی اکبری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی معصومی نژاد بسمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات با امضاء محمدعلی معصومی نژاد مدیرعامل و راضیه اکبری رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامهها با امضاء محمدعلی معصومی نژاد (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. 4ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و 26 تبصره بتصویب رسید. سرپرست ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی