اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 45

شناسه ملی: 10862039028

تاریخ ثبت: 1389/05/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/05/16

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/04/1395 که طی تاییدیه شماره 3703/22 مورخ 13/7/95 از طریق اداره بهزیستی شهرستان نمین واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شده است: ـ ابراهیم قبادی به سمت رییس هییت مدیره ـ اعظم اکرمی به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم فرزانه انصاری به سمت مدیرعامل ـ لادن جعفری به سمت منشی ـ فینا قهرمان زاده به سمت خزانه دار ـ سمیه زمانی به سمت عضو هییت مدیره ـ سعیدرستمی به سمت عضو هییت مدیره ـ اکبر خردمند به سمت عضو هییت مدیره ـعضو علی البدل انتخاب و تمامی اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور با امضای مدیرعامل، رییس هییت مدیره و خزانه دار با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ش 951027XXXX43510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نمین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/24:

بموجب ماده 8 آیین نامه ثبت موسسه کانون سلامت روان بیداری نمین تحت شماره 45 مورخه 16/5/89 در شعبه داخلی ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نمین بثبت رسیده و از لحاظ امضای ذیل ثبت دفاتر به مورخ 23/5/89 گردیده و برای اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 نام موسسه: کانون سلامت روان بیداری نمین 2 موضوع موسسه: فعالیت در حوزه امور اجتماعی می باشد. 3 تابعیت: جمهوری اسلامی ایران 4 مرکز اصلی موسسه: شهرستان نمین، محله سرهنگ، خیابان چمران، چمران 5 5 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 6 مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضا دارند: خانمها نازیلا افسری رییس هییت مدیره واعظم اکرمی نایب رییس هییت مدیره و خانم فینا قهرمانزاده مدیر عامل و لادن جعفری منشی بمدت سه سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای خانم نازیلا افسری رییس هییت مدیره و خانم اعظم اکرمی نایب رییس متغیر و آقای ابراهیم قبادی خزانه (ثابت) وبا مهر جمعیت معتبر خواهد بود. 7 دارایی موسسه بمبلغ 000/000/1 ریال نقدی می باشد و میزان دارایی هریک از موسسین خانمها نازیلا افسری، اعظم اکرمی، لادن جعفری و فینا قهرمانزاده و آقای ابراهیم قبادی هرکدام بمبلغ 000/170 ریال و خانم افسانه احسانی بمبلغ 000/150 ریال می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نمین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی