اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5113

شناسه ملی: 10500085317

تاریخ ثبت: 1389/10/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: جدید استان سیستان وبلوچستان ، شهرستان زاهدان ، بخش مرکزی ، شهر زاهدان ، زیبا شهر ، کوچه صدرا 13 ، خیابان پیروزی ، پلاک 0 ، طبقه اول ، واحد 1

کد پستی: 9817916619

تاریخ تاسیس: 1389/10/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/10/15:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . محل شرکت در واحد ثبتی زاهدان به آدرس جدید استان سیستان وبلوچستان، شهرستان زاهدان، بخش مرکزی، شهر زاهدان، زیبا شهر، کوچه صدرا 13 ، خیابان پیروزی، پلاک 0 ، طبقه اول، واحد 1 ـ کد پستی 981791XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 971209XXXX61865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اکرم صفری به شماره ملی 006692XXXX و آقای فریدون صابرسیاهپوش به شماره ملی 603934XXXX و آقای علیرضا مهدی سراجیان به شماره ملی 006264XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 . خانم پریسا صابری به شماره ملی 146751XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حسنقلی صمدی راد به شماره ملی 519894XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر اگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951210XXXX94580 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 . سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای فریدون صابرسیاهپوش به شماره ملی 603934XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم اکرم صفری به شماره ملی 006692XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا مهدی سراجیان به شماره ملی 006264XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای 2 سال تعیین شدند. 2 . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا آقای فریدون صابرسیاهپوش و با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا آقای فریدون صابرسیاهپوش و با مهر شرکت معتبر است. ش 951210XXXX36530 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/08:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 19/11/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم پریسا صابری سیاه پوش به عنوان بازرس اصلی. آقای حسنقلی صمدی راد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای فریدون صابر سیاه پوش و خانم اکرم صفری و آقای علیرضا مهدی سراجیان تا تاریخ 19/11/93 4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فریدون صابر سیاه پوش به سمت رییس هییت مدیره و خانم اکرم صفری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا مهدی سراجیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا مهدی سراجیان به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک. سفته. برات و اوراق عادی با امضا آقای فریدون صابر سیاه پوش رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 08/12/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 400970XXXX113887XXXX رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/09/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 31 اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید. در تاریخ 24/9/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 21/9/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 2 ـ خانم مریم صابر سیاه پوش از عضویت هییت مدیره خارج گردید. در نتیجه اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: آقای فریدون صابر سیاه پوش و خانم اکرم صفری و آقای علیرضا مهدی سراجیان تا تاریخ 15/10/91 3 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فریدون صابر سیاه پوش بسمت رییس هییت مدیره و خانم اکرم صفری بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا مهدی سراجیان بسمت عضو هییت مدیره و آقای علیرضا مهدی سراجیان بسمت مدیرعامل. در تاریخ 24/9/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/16:

شرکت فوق در تاریخ 15/10/89 تحت شماره 5113 و شناسه ملی 105000XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 15/10/89 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهار نامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار زاهدان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات مربوط به راه و ساختمان از قبیل: راهسازی، پل سازی، زیر سازی و رو سازی جاده ها، باند فرودگاه، ساختمان سازی، شهرک سازی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع شرکت، اخذ وام و اعتبارات از بانکها و دیگر موسسات مالی جهت پیشبرد اهداف شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان فرخی سیستانی اول خ کوثر سمت چپ درب اول تلفن 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2750/47241 مورخ 02/10/89 نزد بانک ملت شعبه زاهدان پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای فریدون صابر سیاه پوش به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم اکرم صفری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم مریم صابر سیاه پوش به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای علیرضا مهدی سراجیان به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای علیرضا مهدی سراجیان به سمت مدیر عامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضای: کلیه اسناد و اوراق اسناد بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره و آقای فریدون صابر سیاه پوش و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم پریسا صابری سیاه پوش به عنوان بازرس اصلی 28 آقای حسنقلی صمدی راد به عنوان بازرس علی البدل رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی زاهدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی