اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 9251

شناسه ملی: 10660092770

تاریخ ثبت: 1383/03/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 6714617736

آدرس: تصفیه کرمانشاه بلوار شهید بهشتی اول خیابان برق 17 شهریور پلاک 26

تاریخ تاسیس: 1383/03/12

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ در خصوص انحلال شرکت پس از بحث و بررسی شرکت بعلت رکود اقتصادی منحل گردید و آقای علیرضا باوندپور به شماره ملی 325665XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. محل تصفیه: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی اول خیابان برق( 17 شهریور)پلاک 26 کدپستی: 671461XXXX می باشد. مدت تصفیه: 6 ماه می باشد مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود. ش 970413XXXX19213 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مزبور که در مورخ 25/4/85 به این اداره رسیده است. 1 آقای ارسلان سوداگرصحرایی به سمت بازرس اصلی و پروین حیدریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند. علیرضا باوندپور خسرو دارابی ویدا نظری. 3 به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/4/85 خسرو دارابی به سمت رییس هییت مدیره و ویدا نظری به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا باوندپور به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/03/17:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 12/3/83 تحت شماره 9251 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ فوق ازلحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود: 1 موضوع شرکت تهیه و توزیع صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و طراحی و نظارت و اجرا و ارایه کلیه خدمات در زمینه تاسیس ات شهری و روستایی ارایه خدمات کشاورزی در زمینه تامین ماشین آلات و قطعات و لوله و اتصالات آبرسانی و برقی کردن چاههای آب . 2 مدت شرکت ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت کرمانشاه خیابان منزه ده متری شهیدیار محمدی بن بست طلوع پلاک 30 4 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره 311873 مورخه 12/3/83 بانک ملی کرمانشاه شعبه سی متری دوم پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 اولین مدیران شرکت آقای خسرو دارابی رییس هییت مدیره و سید نادر باقری موسوی نایب رییس هییت مدیره و علی رضا باوند پور عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. 6 دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت و سایر نامه های عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبراست. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه شرکت میباشد. 8 بازرس اصلی وعلی البدل : خانم ویدا نظری بازرس اصلی و پروین حیدریان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی