اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1740

شناسه ملی: 14007721496

تاریخ ثبت: 1397/04/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/04/26

آدرس: استان زنجان شهرستان خدابنده بخش مرکزی دهستان حومه روستا زواجر کوچه فرعی پلاک 243 طبقه همکف

کد پستی: 4581157864

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/26:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/26:

تاسیس شرکت تعاونی زرین کشت زواجر درتاریخ 26/04/1397 به شماره ثبت 1740 به شناسه ملی 140077XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: بوجاری گندم با کسب مجوز از ادارات مربوطه. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان ـ شهرستان خدابنده ـ بخش مرکزی ـ دهستان حومه ـ روستا زواجر ـ کوچه فرعی ـ پلاک 243 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 458115XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 20 , 000 , 000 ریال منقسم به 40 سهم 500000 ریالی با نام عادی که مبلغ 20000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2102 مورخ 07/12/1396 بانک توسعه تعاون شعبه خدابنده پرداخت گردید.. اولین مدیران شرکت: ـ آقای فرشید خلجی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 431083XXXX به مدت 3 سال. ـ آقای علی گنج خانلو به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 436040XXXX به مدت 3 سال. ـ خانم زهرا احمدی پس کوهانی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 437092XXXX به مدت 3 سال. ـ آقای ابوالفضل خلجی به سمت منشی و عضو اصلی هییت مدیره به شماره ملی 437092XXXX به مدت 3 سال. ـ خانم فاطمه موسوی زواجری به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 437092XXXX به مدت 3 سال. دارندگان حق امضا: کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای آقای فرشید خلجی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) و آقای علی گنج خانلو (نایب رییس) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای فرشید خلجی (رییس هییت مدیره و مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرسین شرکت: ـ آقای بهنام گنج خانلو به شماره ملی 436017XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. ـ خانم سکینه کردی به شماره ملی 436029XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). به موجب مجوز شماره 97/44 , 859 مورخ 12/03/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خدابنده ش 970427XXXX40483 مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری خدابنده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی