اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 36

شناسه ملی: 10720008529

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 6/7/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی طالع به شماره ملی 270956XXXX و خانم لیلا صفری به شماره ملی 270866XXXX و خانم معصومه طالع به شماره ملی 270833XXXX ، 2 خانم آدینه ارشادیان لنگرودی به شماره ملی 270937XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه نیکدوست ماسوله به شماره ملی 270930XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار گلچین امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. ش 980821XXXX87931 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم لیلا صفری به شماره ملی 270866XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم معصومه طالع به شماره ملی 270833XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی طالع به شماره ملی 270956XXXX به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980821XXXX10674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ . آدرس قانونی شرکت از لنگرود قریه کومله به آدرس جدید استان گیلان ـ شهرستان لنگرود ـ بخش کومله ـ شهر کومله ـ چهارراه ـ کوچه مسجد لات ـ خیابان شهید رجایی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 447614XXXX تغییر یافت. ش 970907XXXX53189 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 -اعضا هییت مدیره تاتاریخ 10/7/98 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای علی طالع به شماره ملی 270956XXXX وخانم لیلا صفری به شماره ملی 270866XXXX وخانم معصومه طالع به شماره ملی 270833XXXX انتخاب گردیدند. 2 ـ - خانم آدینه ارشادیان لنگرودی به شماره ملی 270937XXXX به سمت بازرس اصلی وخانم افسانه نیکدوست ماسوله به شماره ملی 270930XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. ـ 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. - 4 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960825XXXX75419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 -خانم لیلا صفری به شماره ملی 270866XXXX به سمت رییس هییت مدیره وخانم معصومه طالع به شماره ملی 270833XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی طالع به شماره ملی 270956XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960825XXXX31530 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم لیلا صفری به شماره ملی 270866XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم معصومه طالع به شماره ملی 270833XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی طالع به شماره ملی 270956XXXX به سمت مدیرعامل 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940729XXXX79450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم آدینه ارشادیان لنگرودی به شماره ملی 270937XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه نیکدوست ماسوله به شماره ملی 270930XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 10/06/1396 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی طالع به شماره ملی 270956XXXX و خانم لیلا صفری به شماره ملی 270866XXXX و خانم معصومه طالع به شماره ملی 270833XXXX 4 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش 940729XXXX17963 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/24:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 15/5/92 شرکت چایسازی میلاد سهامی خاص به شماره ثبت 36 و شناسه ملی 107200XXXX9 و کدپستی 44465 44761 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. آقایان بهمن رمضانپور به کد ملی 272055XXXX به سمت بازرس اصلی و حسین خداشناس به کد ملی 270972XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقایان علی طالع به کد ملی 270956XXXX و خانمها لیلا صفری به کد ملی 270866XXXX و معصومه طالع به کد ملی 270833XXXX به عنوان اعضای اصلی و آقایان علیرضا به کد ملی 270833XXXX و محمدرضا به کد ملی 270961XXXX جملگی طالع به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که در نتیجه خانم لیلا صفری به سمت رییس هییت مدیره معصومه طالع به سمت رییس هییت مدیره معصومه طالع به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی طالع به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برگزیده شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات و هرگونه قراردادهای تعهدآور شرکت با مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 24/5/92 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 1689817 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/13:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 28/4/88 شرکت چایسازی میلاد سهامی خاص به شماره ثبت 36 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده است: ترازنامه سالهای 86 و 87 مورد تصویب قرار گرفت. آقایان بهمن رمضانپور و سیدحسین خداشناس به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیها و اطلاعیه های شرکت تعیین شد. خانمها لیلا صفری و معصومه طالع و آقای علی طالع به عنوان اعضای اصلی و خانم رقیه طالع به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. که در نتیجه خانمها لیلا صفری به سمت رییس هییت مدیره معصومه طالع به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی طالع به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برگزیده شدند و کلیه اسناد رسمی و تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و هرگونه عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی شرکا و هییت مدیره مورخ 28/4/1386 شرکت چایسازی میلاد ( سهامی خاص) به شماره ثبت 36 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده است. پس از قرایت گزارش بازرس ترازنامه و حساب سود و زیان سال های 1384 و 1385 مورد تصویب قرار گرفت. آقایان بهمن رمضانپور و سیدحسین خداشناس به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها و اعلامیه های شرکت تعیین شد. خانمها لیلا صفری و معصومه طالع و آقای علی طالع به عنوان اعضا اصلی و خانم رقیه طالع به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که در نتیجه خانمها لیلا صفری به سمت رییس هییت مدیره معصومه طالع به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی طالع به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برگزیده شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و هرگونه عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی