اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 250187

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/4/86 آقایان حمدرضا روح اللهی به سمت مدیرعامل بسمت رییس هییت مدیره و مسعود محمدیان بسمت نایب رییس هییت مدیره و علی شفیعی به عنوان عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضای منفرد مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی