اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 23237

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/07/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/07/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/85 شرکت نامبرده منحل گردید و آقای سیدجلال نکته دان به سمت مدیرتصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و محل تصفیه اصفهان خیابان آپادانا دوم طبقه فوقانی شماره 112 اعلام گردید. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فولاد امین کاران سپاهان سهامی خاص که در تاریخ 18/7/1383 تحت شماره ( 23237 ) دراین دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نسل فردا آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: کلیه خدمات بازرگانی فلزات واردات صادرات انواع آهن آلات در چهار چوب مقررات و مطابق مفاد اساسنامه است. 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان خیابان آپادانا دوم طبقه فوقانی شماره 113/3 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال تمام است که به صورت نقد به حساب جاری شماره 8881 بانک ملت شعبه بلوار سجاد اصفهان واریز شده و به یکهزار سهم ده هزار ریالی بانام عادی تقسیم شده است. 4 - مدت شرکت از تاریخ 13/7/1383 به مدت نامحدود. 5 - مدیران و صاحبان امضا: اکبر شمشیری رییس هییت مدیره محمود امامیه نایب رییس هییت مدیره، علی اکبر کریمی مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیر عامل و رییس یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. سید جلال نکته دان و محمود حاج رستم هندی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی