اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15997

شناسه ملی: 14008239658

تاریخ ثبت: 1397/12/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: بخش مرکزی ، شهر کرمان ، محله شهرک شهید باهنر ، بزرگراه امام رضا ، کوچه بحر العلوم 1 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

کد پستی: 7618776831

تاریخ تاسیس: 1397/12/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/05/1398 ـ محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر کرمان، محله شهرک شهید باهنر ، بزرگراه امام رضا ، کوچه بحر العلوم 1 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 761877XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980523XXXX00467 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/28:

تاسیس شرکت سهامی خاص هور الکتریک پارس درتاریخ 28/12/1397 به شماره ثبت 15997 به شناسه ملی 140082XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی و ساخت انواع تابلو برق های حافظتی و کنترلی مشاوره و طراحی ابزار دقیق صنعتی طراحی و اجرای نیروگاه های خانگی ، نیمه صنعتی و صنعتی همراه با تابلو های حفاظتی طراحی و اجرای کنترل کننده های صنعتی (اتوماسیون صنعتی ، dcs ، plc و...) طراحی آبگرمکن های خورشیدی راه اندازی فرآیند تولید صنعتی طراحی و اجرای شبکه توزیع و روشنایی شهرک های صنعتی و مسکونی طراحی و اجرای اتوماسیون خانگی(bms) طراحی و مهندسی معکوس برد های الکترونیکی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، بلوار پزشک ، کوچه آپادانا ، بلوار پزشک ، پلاک 854 ، مجتمع مسکونی آپادانا ، طبقه هفتم کدپستی 761845XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1347 مورخ 21/12/1397 نزد بانک ملی شعبه قرنی با کد 8065 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای مرتضی علیزاده قایمیه به شماره ملی 304028XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 1 سال خانم شیما روشن ضمیر به شماره ملی 304035XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 1 سال آقای ابوحامد قاسمی نژاد به شماره ملی 313159XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 1 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 1 سال خانم زهرا آقاملایی به شماره ملی 583000XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 1 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهای عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا آقایان مرتضی علیزاده قایمیه و ابو حامد قاسمی نژاد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهرداد کاظمی رنجبر به شماره ملی 304014XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی مرتضی پور کوه بنانی به شماره ملی 308005XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار آفاق جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971228XXXX89751 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی