اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/04/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/04/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ایمن جوش صنعت سهامی خاص که در تاریخ 4/4/1387 تحت شماره 4251 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/4/1387 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: جوشکاری انواع جوش های صنعتی و واردات ماشین آلاتی که با نوع شرکت مرتبط باشد و صادرات تکنولوژی جوش و شرکت در کلیه مناقصات بهینه سازی جوش مخرب و غیرمخرب و اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارجه و طراحی و ساخت و نظارت اسکلت های فلزی ساختمانها و پلها و مشاوره در زمینه انواع جوش ها 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: آمل، بلوار طالقانی، نبش اباذر 19 ، ساختمان حیدری، طبقه سوم 4 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم صد هزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره 82/5915 مورخه 26/3/87 بانک ملت شعبه 17 شهریور آمل پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/3/87 آقای محمد طایفه یراق باف ها به سمت رییس هییت مدیره و علی فلاح به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای رضا علی فلاح به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای متفق آقای محمد طایقه یراق باف ها و علی فلاح و مهر شرکت و اوراق عادی با امضای آقای علی فلاح و مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : برابر مفاد اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان عسگری تقی زاده و حسن قربانی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند. 9 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی