اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 3541

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسات مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/2/87 و 22/2/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: رحمان کریمی خفری به سمت رییس هییت مدیره و تقی زاهدی محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا میراحمدیان به سمت عضو اصلی و مدیر عامل و جلیل پورعسگری به سمت خزانه دار و عضو هییت مدیره و حسن بهزاد به سمت عضو اصلی هییت مدیره و منشی هییت مدیره و مهدی حکاک به سمت بازرس اصلی و سیدعباس گلریزپور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل و یک نفر دیگر از آقایان رحمن کریمی خفری یا تفی زاهدی محمدی همراه با مهر موسسه معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 12/4/86 1 ـ آقای علیرضا میر احمدیان به سمت مدیرعامل به جای آقای رضا طباطبائی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. 2 ـ آقایان مهدی حاج حسینی به سمت بازرس اصلی و سیدعباس یگریزپور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. 3 ـ آقایان محمدسعیدیان به سمت عضو هیئت امنا برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره مالکیت صنعتی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی