اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4667

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/11/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/11/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/11/08:

350,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/6/88 تغییرات زیر به عمل آمده است. 1 - موارد زیر به ماده 2 اساسنامه الصاق گردید. انجام کلیه پروژه های راه و باند، ابنیه و ساختمان در حقیقت ماده 2 اساسنامه به شرح صورت جلسه فوق اصلاح گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 2/2/88 که در تاریخ 7/5/88 به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر به عمل آمده است. 1 - آقایان محمد احمدی نیاری و علی اسدی یاری و تعارف عیوضی گرمه چشمه و امید رضا فتوحی مفرد به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - روزنامه رسمی جهت درج آگهی های بعدی شرکت انتخاب گردید. آقای خیراله زرنثار بابلانی به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبادی گرمه چشمه به سمت بازر علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 2/2/88 آقای تعارف، عیوضی گرمه چشمه به سمت رییس هییت مدیره آقای علی امید رضا فتوحی مفرد به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضا آقای محمد احمدی نیاری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/11/12:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 8/11/82 تحت شماره 4667 در این دایره بثبت رسیده است که از لحاظ امضا ذیل در دفاتر تاریخ 12/11/82 تکمیل گردیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: پیمانکاری تاسیس ات و تجهیزات که دربرگیرنده امور مربوط به خطوط انتقال آب، گاز، تاسیس ات مکانیکی و هیدرومکانیکی تاسیس ات و امور رفاهی ساختمان، سیستم های سردکننده و گرم کننده ابنیه، تهیه و نصب تاسیس ات و تجهیزات برق، آب، گاز، فاضلاب و انتقال زباله وسایل انتقال (آسانسور پله برقی و...) سیستم های خبر و هشداردهنده سیستم های آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویی، پیمانکاری سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان ها و نظایر آن، انجام کارهای خدماتی، شرکت در مزایده ها و مناقصه های دولتی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام از بانکها و موسسات، مشاوره، طرح و نظارت، خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات و مصالح. 2 - مرکز اصلی شرکت: اردبیل- نیار- سه راه شهدا جنب بانک تجارت می باشد. کد پستی 561814XXXX 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت شرکت بمدت نامحدود است. 4 - سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ 350000 ریال نقداً به حساب جاری شماره 131106XXXX برابر گواهی شماره 445/13110/60 - 4/11/82 نزد بانک تجارت شعبه پیر عبدالملک واریز و بقیه مبلغ 650000 ریال در تعهد سهامداران می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان محمد احمدی نیاری به سمت رییس هییت مدیره و علی اسدی نیاری به سمت نایب رییس هییت مدیره و تعارف عیوضی گرمه چشمه به سمت مدیر عامل و بهمن قاسمی خادمی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: آقای تعارف عیوضی گرمه چشمه به عنوان مدیر عامل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - حدود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه تسلیمی شرکت می باشد. 8 - بازرسان شرکت: آقای خیراله زرنثار بابلانی به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم عبادی گرمه چشمه به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی