اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3075

شناسه ملی: 14000241252

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 3913886799

آدرس: جدید ساوه خیابن فردوسی ، کوچه فردوسی 22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/12/03:

35,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/01/1395 وبه استناد تاییدیه شماره 3368 مورخ 17/3/1395 اداره تعاون شهرستان ساوه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اساسنامه جدید مشتمل بر 52 ماده و 36 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. / ـ 2 به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه اصلاح گردید: برگزاری دوره ها، سمینارها و کارگاههای آموزشی متناسب با نیاز صنعت، دانشگاه، سازمانها و کارکنان دولتی و غیردولتی ـ برگزاری سمینارها و همایشها و دوره های آموزشی مرتبط با ایمنی و بهداشت محیط کار، مسیولین فنی و کارشناسان صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ـ 3 محل شرکت در واحد ثبتی ساوه به آدرس جدید: ساوه ـ خیابن فردوسی، کوچه فردوسی 22 کدپستی 391388XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. / ش 950428XXXX44166 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/01/1395 و به استناد تاییدیه شماره 3368 مورخ 17/3/1395 اداره تعاون شهرستان ساوه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ عالمه نجات به شماره ملی 060014XXXX ـ اسماعیل بخشی ملکی به شماره مل 060237XXXX ـ سید عقیل عطارد به شماره ملی 060235XXXX به سمت اعضااصلی هییت مدیره و حمیدرضا درویش نارنج بن به شماره ملی 483969XXXX ـ کمال کابله سوری به شماره ملی 373204XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ 2 سوما زرداری به شماره ملی 373205XXXX به سمت بازرس اصلی و نرجس مشهدی به شماره ملی 060239XXXX به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. / ش 950428XXXX00592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/01/1395 و به استناد تاییدیه شماره 3368 مورخ 17/3/1395 اداره تعاون شهرستان ساوه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ عالمه نجات به شماره ملی 060014XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ اسماعیل بخشی ملکی به شماره ملی 060237XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ سید عقیل عطارد به شماره ملی 060235XXXX به سمت منشی هییت مدیره و محمود فضایلی به شماره ملی 053071XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ـ 2 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب وی نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر می باشد. / ش 950428XXXX39830 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/04:

بموجب نامه شماره 16273 مورخ 3/12/92 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه و صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3/12/92 شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است: 1 سرمایه شرکت از 000/500/3 ریال به 000/000/35 ریال و تعداد سهام از 100 سهم 000/35 ریالی به 000/1 سهم 000/35 ریالی افزایش یافت. 2 ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال 1391 مورد تصویب قرار گرفت. 3 نرجس مشهدی به سمت بازرس اصلی، سومازرداری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 856190XXXX110551XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/19:

بموجب نامه شماره 17043 مورخ 18/12/92 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 8/12/92 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. 1 ـ با استعفای حمید رضا درویش نارنج بن از سمت رییس هییت مدیره موافقت گردید. 2 ـ عالمه نجات از سمت عضو علی البدل به سمت رییس هییت مدیره تعیین گردید. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور پس از تصویب هییت مدیره به امضای مدیر عامل (اسماعیل بخش ملکی) و رییس هییت مدیره و در غیاب وی نایب رییس (سید عقیل عطارد) و کلیه اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 856190XXXX110551XXXX رییس ثبت اسناد و املاک ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/03:

بموجب نامه شماره 11965 2/9/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 27/8/92 شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: 1 با استعفای خانم عالمه نجات از سمت مدیر عامل موافقت گردید. 2 اسماعیل بخشی ملکی به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. 3 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره (حمید رضا درویش نارنج بن) در غیاب وی نایب رییس (سید عقیل عطارد) و کلیه اوراق عادی به امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 856190XXXX110547XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب نامه شماره 3791 مورخ 23/3/91 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه صورت جلسه هییت مدیره مورخ 21/3/91 شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است. 1 ـ با استعفا اسماعیل بخشی ملکی از سمت مدیرعامل موافقت و عالمه نجات به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور پس از تصویب هییت مدیره به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره حمیدرضا درویش نارنج بن در غیاب وی نایب رییس سید عقیل عطارد و کلیه اوراق عادی به امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی