اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 75520

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/9/87 شرکت مزبور که در تاریخ 2/11/87 واصل گردید: قدرت اله مزرعه آتاقی به سمت بازرس اصلی و علی نصیری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد صباغی به سمت رییس هییت مدیره، سعید صباغی به سمت نایب رییس هییت مدیره، محسن رشیدی به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی