اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 32

شناسه ملی: 1038007361

تاریخ ثبت: 1383/06/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/06/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/06/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/23:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 8/10/89 موسسه فوق منضم به نامه شماره 6820 21/10/89 اداره محترم بهزیستی تربت حیدریه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 نام موسسه از موسسه توانبخشی هییت امنای نگهداری کم توان ذهنی امام سجاد (ع) به موسسه خیریه امام سجاد (ع) تربت حیدریه تغییر و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 اساسنامه جدید موسسه در 3 فصل و 34 ماده و 26 تبصره مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/06/16:

شرکت فوق در تاریخ 16/6/83 تحت شماره 32 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه تقاضانامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع موسسه: نگهداری و مراقبت از کودکان معلول ذهنی بی سرپرست زیر 14 سال 2 - موسسین موسسه: آقایان 1 - دکتر علیرضا کمپانی 2 - احمد طبسیان 3 - ابوالقاسم چلویی 4 - حمید اسحاق نیا 5 - احمد ژیان 6 - غلامحسین خیریه 7 - عباس احتشام 8 - حمید ابرییشمی 9 - علیرضا رضایی 10 - محمد ناصر نوریان 11 - غلامرضا کریمی 3 - مرکز اصلی موسسه: تربت حیدریه، خ کاشانی، مقابل اداره املاک آستان قدس 4 - سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال که تماماً نقدی طبق گواهی شماره 2571 - 11/6/83 بانک ملی شعبه تربت حیدریه پرداخت گردیده است. 5 - مدیران موسسه و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقایان 1 - سید عباس امینی مدیر عامل 2 - دکتر علیرضا کمپانی رییس هییت مدیره 3 - احمد طبسیان نایب رییس 4 - ابوالقاسم چلویی خزانه دار برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات با دو امضا آقای دکتر علیرضا کمپانی رییس هییت مدیره و آقای احمد طبسیان نایب رییس و در صورت نبودن یکی از نامبردگان فوق با امضا آقای ابوالقاسم چلویی خزانه دار و مهر موسسه معتبر می باشد. 6 - انحلال موسسه مطابق قانون تجارت و اساسنامه خواهد بود. 7 - اساسنامه موسسه در 26 ماده به تصویب رسیده است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی