اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 35258

شناسه ملی: 10530475149

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: محمد خوش نیت به شماره ملی 229203XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و محمدعلی زعفرانی به شماره ملی 229137XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ـ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و نامه های عادی واداری با امضا مدیرعامل یا ریس هییت مدیره منفردا و یا متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد ش 970428XXXX31449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با توجه به فوت یکی از شرکا آقای میرزا طالبان فرد لذا وراث حین الفوت ایشان طی اسناد رسمی صلح نامه صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 416 شیراز بشرح ذیل اقدام به نقل و انتقال سهم الشرکه خود نمودند: بهجت حمیدی دارای مبلغ 25000 ریال سهم الشرکه که کلیه سهم الشرکه خود را به محمدعلی زعفرانی و محمدامین طالبان فرد دارای مبلغ 31818 ریال سهم الشرکه که کلیه سهم الشرکه خود را به محمدعلی زعفرانی ومحمدعلی طالبان فرد دارای مبلغ 31818 ریال سهم الشرکه که کلیه سهم الشرکه خود را به محمدعلی زعفرانی و علی اکبر طالبان فرددارای مبلغ 31818 ریال سهم الشرکه که مبلغ 11364 ریال را به محمدعلی زعفرانی و مبلغ 20454 ریال را به محمدخوش نیت و مهران طالبان فرد دارای مبلغ 15910 ریال سهم الشرکه که کلیه سهم الشرکه خود را به محمدخوش نیت و علی اصغر طالبان فرد دارای مبلغ 31818 ریال سهم الشرکه که کلیه سهم الشرکه خود را به محمدخوش نیت و محمدجعفر طالبان فرد دارای مبلغ 31818 ریال سهم الشرکه که کلیه سهم الشرکه خود را به محمد خوش نیت منتقل نمودند و همگی از شرکت خارج گردیدند اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه انها پس از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد: محمدعلی زعفرانی دارای مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه محمد خوش نیت دارای مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 2 نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 970428XXXX63588 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محمد خوش نیت به عنوان رییس هییت مدیره و میرزا طالبان فرد به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمدعلی زعفرانی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند 2 ـ حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و نامه های عادی واداری با امضا مدیرعامل یا ریس هییت مدیره منفردا و یا متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 960421XXXX09291 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای عبداله خوش نیت فوت گردیده و وراث حین الفوت ایشان طبق گواهی حصر وراثت شماره 950997XXXX800555 ـ 27/6/95 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 2 بنی هاشمی شامل صدیقه عدل بند به عنوان همسر , احمد خوش نیت و محمدخوش نیت به عنوان پسران و زهرا خوش نیت و مریم خوش نیت که مطابق گواهی فوق میزان سهم منتقل شده به صورت قهری به هریک به شرح ذیل میباشد: صدیقه عدل بند دارای مبلغ 50000 ریال سهم الشرکه زهرا خوش نیت دارای مبلغ 58300 ریال سهم الشرکه مریم خوش نیت دارای مبلغ 58300 ریال سهم الشرکه احمد خوش نیت دارای مبلغ 116700 ریال سهم الشرکه محمد خوش نیت دارای مبلغ 116700 ریال سهم الشرکه که صدیقه عدل بند کلیه 50000 ریال سهم الشرکه خود و زهرا خوش نیت کلیه 58300 ریال سهم الشرکه خود ومریم خوش نیت کلیه 58300 ریال سهم الشرکه خود و احمدخوش نیت کلیه 116700 ریال سهم الشرکه خود را طی سند صلح نامه شماره مورخ 177139 مورخ 13/04/1396 دفتر اسناد رسمی شماره 108 شیراز به محمد خوش نیت منتقل نمودند پس از نقل و انتقالات فوق سرمایه شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می باشد: محمدعلی زعفرانی دارای مبلغ 400000 ریال سهم الشرکه میرزا طالبان فرد دارای مبلغ 200000 ریال سهم الشرکه محمد خوش نیت دارای مبلغ 400000 ریال سهم الشرکه ش 960421XXXX54498 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی