اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 694

شناسه ملی: 14007975803

تاریخ ثبت: 1397/09/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 7515759971

آدرس: جدید استان بوشهر ، شهرستان بوشهر ، بخش مرکزی ، شهر بوشهر ، سنگی غربی ، خیابان یادگار امام ، کوچه مهتاب 1 ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/09/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس جدید : استان بوشهر ، شهرستان بوشهر ، بخش مرکزی ، شهر بوشهر، سنگی غربی ، خیابان یادگار امام ، کوچه مهتاب 1 ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 751575XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. 2 - تاسیس شعبه : و در نتیجه شعبه جدید در شهرستان جم به مدیریت آقای بهرام خورموجی نیا به شماره ملی 350160XXXX به آدرس استان بوشهر ، شهرستان جم ، بخش مرکزی ، شهر جم، ولایت ، بلوار نگارستان ، بن بست ((لاله 5 )) ، پلاک 0 ، طبقه اول کدپستی 755815XXXX افتتاح و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 971017XXXX18498 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/10:

تاسیس موسسه غیرتجاری دنیای ریاضیات کیان ابوشهر درتاریخ 10/09/1397 به شماره ثبت 694 به شناسه ملی 140079XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: برگزاری کلاسهای آموزشی در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر بوشهر، فرهنگیان، بلوار شهیدمطهری، بلوار بهشت صادق، پلاک 0 ، ساختمان احمدی دشتی، طبقه سوم، واحد 11 کدپستی 751481XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم رویا مطلق به شماره ملی 181843XXXX دارنده 100 , 000 ریال سهم الشرکه خانم خدیجه شنبدی به شماره ملی 350039XXXX دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه آقای بهرام خورموجی نیا به شماره ملی 350160XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه آقای موسی خادم به شماره ملی 355972XXXX دارنده 50 , 000 ریال سهم الشرکه خانم ناهید زیراهی به شماره ملی 532000XXXX دارنده 150 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم رویا مطلق به شماره ملی 181843XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود خانم خدیجه شنبدی به شماره ملی 350039XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای بهرام خورموجی نیا به شماره ملی 350160XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای موسی خادم به شماره ملی 355972XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود خانم ناهید زیراهی به شماره ملی 532000XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا آقای بهرام خورموجی نیا (مدیرعامل) یا خانم ناهید زیراهی (رییس هییت مدیره) و همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد 0 ش 970910XXXX32707 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی