اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/11/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/11/05

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/11/05:

420,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/11/11:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت شرکت آپادانا خدماتی مهدیشهر که در تاریخ 5/11/1385 تحت شماره 637 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/11/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار رسالت آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: خدمات رسانی به کلیه ادارات دولتی و شرکت های خصوصی و کارخانجات سرویس دهی از قبیل نقاشی و برقکاری، سرویس ایاب و ذهاب انجام کلیه کارهای بنایی و تعمیرات ساختمان و عقد قرارداد پروژه های ساختمانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایده اعلام شده از طریق شرکت ها و ادارات دولتی و خصوصی و کارخانجات و کارگاههای کوچک و برزگ 2 -مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت مهدیشهر_ خیابان امام 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ده هزار ریالی با نام / بی نام که مبلغ 420000 ریال طی گواهی شماره 1332/6185 مورخه 4/10/85 بانک ملت شعبه مهدیشهر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 -اولین مدیران شرکت: آقای محمد تقی صفایی رییس هییت مدیره و آقای محمد علی صفایی نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم شهناز حامدی عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و کلیه اسناد و نامه های عادی با امضا آقای محمد علی صفایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل مطابق اساسنامه شرکت می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل : آقای عبدالرضا اصطلامی به سمت بازرس اصلی و علی البدل اکبر اصطلامی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شده اند. اداره ثبت اسناد مهدیشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت آپادانا خدماتی مهدیشهر ( سهامی خاص) که در تاریخ 5/11/1385 تحت شماره 637 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 5/11/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار رسالت آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: خدمات رسانی به کلیه ادارات دولتی و شرکت های خصوصی و کارخانجات سرویس دهی از قبیل نقاشی و برقکاری، سرویس ایاب و ذهاب انجام کارهای بنایی و تعمیرات ساختمان و عقد قرارداد پروژه های ساختمانی شرکت در کلیه مناقصات و مزایده اعلام شده از طرف شرکت ها و ادارات دولتی و خصوصی و کارخانجات و کارگاههای کوچک و بزرگ 2 -مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 -مرکز اصلی شرکت مهدیشهر_ خیابان امام 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال منقسم به یکصد و بیست سهم ده هزار ریالی با نام / بی نام که مبلغ 420000 ریال طی گواهی شماره 1332/6185 مورخه 4/10/85 بانک ملت شعبه مهدیشهر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای محمد تقی صفایی رییس هییت مدیره و آقای محمد علی البدل صفایی نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم شهناز حامدی عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و کلیه اسناد و نامه های عادی با امضا آقای محمدعلی صفایی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل مطابق اساسنامه شرکت می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل : آقای عبدالرضا اصطلامی به سمت بازرس اصلی و علی اکبر اصطلامی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شده اند. اداره ثبت اسناد مهدیشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی