اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20663

شناسه ملی: 10380361664

تاریخ ثبت: 1382/12/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

آدرس: فوق الذکر به نشانی استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز مارالان کوچه صنایع دستی بلوار آزادی پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 5163948787

تاریخ تاسیس: 1382/12/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/11/02:

3,600,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/16:

بموجب نامه شماره 6428/96/27 مورخ 07/12/96 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مشهد و مستندا به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 22/08/1396 مرکز اصلی شرکت فوق الذکر به نشانی: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ مارالان ـ کوچه صنایع دستی ـ بلوار آزادی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 516394XXXX تغییر و انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تبریز تحت شماره 46383 به ثبت رسیده است. ش 961216XXXX48795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ مارالان ـ کوچه صنایع دستی ـ بلوار آزادی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 516394XXXX تغییر و انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح گردید. ش 961206XXXX04748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 140056XXXX1 به عنوان بازرس اصلی و آقای نوید بابایی بزرگ کد ملی 137669XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. ش 960801XXXX14167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر 101030XXXX3 به سمت بازرس اصلی و آقای محسن محمودی چوینلی 087114XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 941220XXXX44261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3/8/94 به هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه، هییت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/000/998/26 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/34 ریال منقسم به 340 . 000 سهم 100 . 000 ریالی با نام که تماماً پرداخت گردیده است. ش 941220XXXX62274 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شعبه ای از شرکت به نشانی، تبریز، کیلومتر 9 جاده تهران، 300 متر بالاتر از سه راهی اهر، جنب املاک پارس، پلاک 438/21 به کدپستی 515918XXXX تاسیس گردید وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 940326XXXX04587 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشارقدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقایان یونس نعلبندی لیقوان و آقای علیرضا حق طلب و محمد پورحسن مهترلو به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی اعتماد محاسب پارسیان به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 940131XXXX08655 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/31:

آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی هامان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20663 و شناسه ملی 103803XXXX4 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: قای یونس نعلبندی لیقوان به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل، آقای علیرضا حق طلب به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد پورحسن مهترلو به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 940131XXXX72154 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 5/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان محمود برومندعلیزاده و محمد برومندعلیزاده و مجتبی برومندعلیزاده برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 1815518 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: 1 ـ آقای محمود برومندعلیزاده به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای محمد برومندعلیزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل 3 ـ آقای مجتبی برومندعلیزاده به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای ثابت رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1815519 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/17:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 2/11/92 شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 91 ، موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به سمت بازرسان اصلی و حسابرس و آقای فرهادی مرتضوی نژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 1794286 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/4/91 و باستناد ماده 141 قانون تجارت کاهش سرمایه اجباری شرکت از مبلغ 000/000/400/14 ریال بمبلغ 000/000/002/7 ریال بتصویب رسید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/002/7 ریال منقسم به 72000 سهم 250/97 ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/4/89 شرکت مزبور، موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/1/88 شرکت مزبور، موسسه حسابرسی رهنمود ثامن و آقای فرهاد مرتضوی نژاد به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/02/15:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/12/86 ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت آقایان وحید بازمانده و خسرو غازی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و آقایان محمود برومند علیزاده و محمد برومند علیزاده و مجتبی برومند علیزاده به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/12/86 آقای محمود برومند علیزاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد برومند علیزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت رییس هییت مدیره و متغیر یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

مستند به صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/11/84 و گواهی صادره از بانک تجارت شعبه عامل به شماره 428/4155 مورخه 26/10/85 سرمایه تعهدی شرکت در تاریخ 26/10/84 واریز و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید : ماده 5 _ اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به یکهزار سهم یکصد هزار ریالی با نام می باشد که کلا پرداخت گردیده است و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/10/85 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 36XXXXXXXX ریال از طریق افزایش تعداد سهام از 1000 سهم به 36000 سهم 100000 ریالی و از محل تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت. و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/85 و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات ملغ 35XXXXXXXX ریال از بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه هییت مدیره افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته و ماده 5 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح میگردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 36XXXXXXXX ریال منقسم به 36000 سهم 100000 ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/01/23:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/84 کاهش تعداد اعضای هییت مدیره از پنج نفر به سه نفر تصویب و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/12/84 شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت آقایان وحید بازمانده و خسرو غازی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و آقایان محمود برومند علیزاده و محمد برومند علیزاده و مجتبی برومند علیزاده به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/12/84 آقای محمود برومند علیزاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد برومند علیزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت رییس هییت مدیره و متغیر یکی از اعضای هییت مدیره یا مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/06/13:

طبق صورتجلسه مورخ 3/5/83 هییت مدیره شرکت فوق مرکز اصلی شرکت به کیلومتر 20 بزرگراه آسیایی مقابل پمپ بنزین ناظریه انتقال یافت. رییس ثبت اسنادو املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/12/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که درتاریخ 4/12/82 تحت شماره 20663 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تولید انوع قوطی فلزی طبق مجوز شماره 25321/2 مرخه 11/10/82 صادره از سازمان صنایع ومعادن خراسان - انجام اموربازرگانی اعم از صادرات و واردات کالاهای مجاز انجام امورخدمات مشاوره درامور بازرگانی بین المللی وکلیه فعالیتهایی که درچهارچوب قوانین تجارت می باشد - مشارکت درسرمایه گذاری داخلی وخارجی با اشخاص حقیقی حقوقی - اخذ واعطا شعبه و یا نمایندگی از شرکتهای داخلی وخارجی - انجام امور خدمات بازرگانی ازجمله ترخیص کالا از گمرکات کشور وخدمات جانبی آن وکلیه اموری که بنحوی به اهداف شرکت کمک کند. 2 - موسسین شرکت: محمود برومند علیزاده - جواد برومند علیزاده - مجید برومند علیزاده - سعید برومند علیزاده و محمد برومند علیزاده. 3 - مدت شرکت ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 - مرکزاصلی شرکت: مشهد - بزرگراه آسیایی - کیلومتر 13 - دوقطعه قبل ازشیرپگاه مقابل مسجدمحمدرسول الله. 5 - سرمایه شرکت مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 100 ریال منقسم به 1000 سهم 000 ‚ 100 ریالی بانام که مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 35 ریال آن طی گواهی شماره 4642 مورخه 26/11/82 بانک سپه شعبه احمدآباد پرداخت گردیده است ومابقی درتعهد صاحبان سهام است که باید ظرف مدت دوسال به شرکت پرداخت گردد. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان محمود برومند علیزاده وجواد برومند علیزاده ومجید برومند علیزاده وسعید برومند علیزاده ومحمد برومند علیزاده به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای محمود برومند علیزاده به سمت رییس هییت مدیره و آقای جواد برومند علیزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد برومند علیزاده به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضا ثابت رییس هییت مدیره ومتغیر یکی از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیده است. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تجارت و اساسنامه می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای خسرو غازی به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ابراهیمی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دومشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی