اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 28141

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 4/10/87 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت، آقای جواد قاسمی و خانم مریم روشنایی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان عزت اله مقبلی ـ مصطفی فرهادی ـ سیدمهدی میرسیار به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 4/10/87 ، آقای عزت اله مقبلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدمهدی میرسیار به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مصطفی فرهادی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل (آقای مصطفی فرهادی) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 16/3/86 شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 85 ، خانم مریم روشنیان و آقای جواد قاسمی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و با توجه به خروج خانم تهمینه مقبلی از عضویت هییت مدیره آقای سید مهدی میر سیار به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هییت مدیره تا تاریخ 23/9/87 انتخاب شد و آقایان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 16/3/86 آقای عزت اله مقبلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید مهدی میر سیار به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مصطفی فرهادی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای عزت اله مقبلی و مصطفی فرهادی به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی